6. ПРЕДОСТАВЯНЕ, ОБРАБОТКА И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ


6.1. „Е.МИРОЛИО“ ЕАД, в качеството си на администратор по смисъла на закона,събира лични данни на физическите лица, които посещават сайта на он-лайн магазина DIKA” и в тази връзка поема ангажимент за осигуряването на поверителности защита на личните данни, които предоставят клиентите/потребители чрез он-лайн магазин DIKA”.

Политиката за поверителност на „Е.МИРОЛИО“ ЕАДнай-общо урежда начина по който се събират на личните данни,как се използват, условията, при които може да се разкриват на други лица и начинът на съхранение им.

6.2. Всеки клиент, който използва сайта и предоставяните чрез него услуги, се счита, че е запознат с тази политика и се задължава да я спазва.

6. 3. Какъв вид лични данни се събират.

„Е.МИРОЛИО“ ЕАД събира само онези лични данни на клиентите, които са подходящи, необходими, свързани с целите, които се обработват („свеждане на данните до минимум“), които не включват специална категория лични данни („чувствителни данни“). Личната информация, която се събира включва името, адреса, e-mail адреса, телефонния номер, както и IP адреса.

6. 4. Личните данни, които „Е.МИРОЛИО“ ЕАДсъбира във връзка с предлаганите от него услуги чрез сайта на он-лайн магазин DIKA” винаги се обработват единствено и само за конкретната цел, за която са предоставени от клиентите/потребителите, и не се обработват по начин несъвместим с тези цели.

6.5. „Е.МИРОЛИО“ ЕАД обработвайки предоставените му лични данни гарантира подходящо ниво на сигурност изащита срещунеразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу загуба, унищожаване или повреждане, като прилага подходящи технически и организационни мерки за това.

6.6. Основанието за обработване лични данни.

„Е.МИРОЛИО“ ЕАД обработва личните данни на законно основание, защото същите сепредоставят от клиентитевъв връзка със стоките и услугите, предлагани чрез този сайт, в рамките на възникнал договор за покупко-продажба или когато е необходимо за изпълнение на условията, регулиращи използването на платформата/сайта на он-лайн магазин DIKA”. Основната причина за обработването на личните данни е действия поизпълнението надоговор за покупко-продажба, когато клиентите правят покупка;когато се регистрират в сайта на он-лайн магазин DIKA”и/или когато ползват някоя от нашите услуги или функции, макар, че има и други причини, които позволяват на администратора да ги обработва, като например неговиятинтерес да отговори назапиванията на клиентите или въз основа на съгласието, което те давате, за възможността да получават рекламни съобщения.

6. 7. Целите, за които се обработват личните данни.

„Е.МИРОЛИО“ ЕАДобработваличните данни на своите клиенти:

- за администриране на регистрацията на потребителите на он-лайн магазина;

- за последващо развитие, изпълнение и реализиране на договора за покупко-продажба, който се сключва между администратора и клиентите чрез сайта на он-лайн магазина;

- за предоставяне на информация, пряко свързана със стоките, които клиентите заявяват;

- за получаване на рекламни съобщения за наши предложения/оферти/артикули отправени към клиентите;

- когато се използва ре-маркетинг през доверени сайтове, включително Facebook;

- когатоЕ.МИРОЛИО“ ЕАД търсимнението на своите клиентите относно предлаганитестоки;

- когато се извършва статистически анализи и други анализи на услугите, които се предлагат чрез он-лайн магазина;

- за уведомяване за промени в Общите условия, политиката за поверителност или услугите ни.

6.8. Как се събират личните данни.

Клиентите предоставят своите лични данни доброволно, когато използват нашият сайт www.dika.bg. Например, когато се изпраща запитване за определен артикул или услуга, или в процеса, при който се поръчват предлаганите от Е.МИРОЛИО“ ЕАД стоки, чрез он-лайн магазина на DIKA”, и по-конкретно, когато клиентът/потребителят попълва личните си данни, което е условие за достъп до определени функции или услуга на платформата. Определените полета, които са посочени като задължителни за попълване са информацията, която администраторът се нуждае, за сключването на договор за покупко-продажба,за изпълнение на доставката на стоката и реализиране на правата на страните по договора.

С предоставянето на личните данни по предходната точка потребителят се съгласява да получава по e-mail си потвърждение на поръчка и информация за изпращане на поръчка по куриер. Личните данни на потребителя ще се използват единствено за целите на администрацията на конкретната поръчка.

При дадено съгласие за получаване на рекламни съобщения потребителят се съгласява да получава по e-mail текущи промоции, търговски предложения

6.9. Срок на съхранение на личните данни

Е.МИРОЛИО“ ЕАД, като администратор полага всички необходими действия по защитата и съхранението на личните данни за времето, в което личните данни се съхраняват, само доколкото и докато това е необходимо за съответната дейност, за която са предоставени, при спазване на изискванията и сроковете за това, предвидени вприложимитеи действащи нормативни актове в Република България, но не повече от 7 години.След изтичането на този срок личните данни на клиента/потребителя се унищожават.

Данните, които са предоставени за маркетинговите цели се пазят докато потребителите уведомят, че не желаят повече да получават съответна информация от нас. След постигане на целите на обработката наданни, администраторът ги унищожава.'

6.10. Достъп до предоставените от потребителите лични данни

Е.МИРОЛИО“ ЕАД, като администратор на лични данни се задължава да не продава, предоставя, нито да споделя за маркетингови целипредоставените личните данни с трети лица. Достъп до тези данни ще имат само оправомощени лица

Информация за личните данни на своите клиенти „Е.МИРОЛИО“ ЕАД предава на трети лица – доставчици на услуги, подизпълнители и други свързани организации само и единствено за целите на извършването на действия по предоставянето на услуги на клиентите/потребителие, за които те са дали своето изрично съгласие.

Личните данни на потребителя до датата на унищожаване не се предоставят на трети лица без предварителното съгласие на потребителя, освен ако това се изисква от нормативен акт или при законно разпореждане на орган на публична власт. Независимо от това, когато се използват трети лица – доставчици на услуги, се разкрива само личната информация, която е необходима за предоставяне на услугата, за която те са предоставени от клиентите/потребителите. Третите лица – получатели, с които Е.МИРОЛИО“ ЕАД работи, това са предимнодоставчици на услуги, чрез които предоставя закупените от клиентите стоки. Същите ще използват предоставените им лични данни, за дапредоставят информация и да изпълнят задълженията си, които възникват в тази връзка по договори с тях.

Предоставянето на лични данни на държавни институцииможе да се извърши само в предвидените от закона случаи и в обем, който не надвишава целите, за които са поискани.

Служителите на www.dika.bgгарантират и са длъжни да спазват поверителността на личнитеданни на потребителите.

6.11. Право на достъп, коригиране или заличаване до личните данни.

Клиентите/Потребителите имат право по всяко времеда поискат:

1. Достъп до личните си данни, събрани в процеса на предоставяне и ползване на услугите, включително: потвърждение дали обработваме предоставените ни лични данни, какви категории са те, целите на това обработване и получателите, на които данните се разкриват.

2. Коригиране на личните данни, които клиентите/потребителите са предоставили, когато те са неточни.

3. Заличаване на личните данни, когато повече не са необходими за целите, за които са били събирани или обработвани по друг начин, и няма друго правно основание за обработването освен съгласието, върху което се основава обработването на личните данните, както и когато същите са били обработвани незаконосъобразно. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на даденото преди неговото оттегляне.

6.11. За извършване на гореизброените действияпо предоставянето на достъп,коригиране и заличаване на личните данни е възможно единствено, когато потребителят поиска това чрез писмено заявление адресирано до Администратора, което следва да съдържа:

1. Име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице;

2. Описание на искането;

3. Предпочитана форма за предоставяне на информацията;

4. Подпис, дата на подаване на заявлението, адрес за кореспонденция и телефон за връзка;

5. Нотариално заверено пълномощно, когато се подава от упълномощено лице.

Заявлението се изпраща на адреса, на който се намира седалището на Администратора с препоръчана поща или куриер.

Администраторът ще уведоми за решението за извършване на поисканото действие или отказа за това до един месец от получаване на заявлението. Уведомлението за това ще бъде изпратено по пощата с обратна разписка или може да се получи лично срещу подпис.

6. 12. Право на възражение.

В предвидените от закона случаи всеки потребител има право да:

т. 1. подаде възражение пред Администратора срещу обработването на личните данни отнасящи се до него при наличие на законово основание за това. Когато възражението е основателно, личните данни на съответното лице от този момент не могат да бъдат повече обработвани;

т. 2. да възрази срещу обработването на личните данни за целите на директния маркетинг;

т. 3. да бъдат уведомени преди личните им даннида бъдат разкрити за пръв път на трети лицаили използвани от Ваше име за целите по предходната точка на този член, като Ви бъде предоставена възможност да възразите срещу такова разкриване или използване

т. 4. Всеки потребител може да направи оплакване за начина, по който се обработват личните му данни, като се свърже с нас на тел. 0882 477 802.

т. 5. При всички случаи, в които клиентът/потребителят смята, че неговите данни се обработват незаконосъобразно или отговорът не удовлетворява отправеното искането, клиентът/потребителят може да се обърне към компетентния орган за защита на лични данни – Комисията за защита на лични данни.Комисията за защита на лични данни е надзорният орган упражняващ законов контрол върху процеса по обработванетона личните данни.

6.13. Всякакви въпроси свързани с тази политика може да изпращате на e-mail online.bulgaria@dika.com.

pictograms