ОБЩИ УСЛОВИЯ на „Е.Миролио“ ЕАД

                                                                                                                                 за ползване на интернет магазин www.dika.bg

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящият документ представлява общите условия или условията на ползване на виртуална платформа за продажба на стоки www.dika.bg и неговите поддомейни, които уреждат правилата за използването, включително сключването на договор за покупко-продажба с този електронен магазин. Извършвайки поръчка от сайта www.dika.bg клиентът декларира, че е запознат с настоящите Общи Условия и приема същите за обвързващи в отношенията му с Продавача и се задължава да ги спазва.

2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на www.dika.bg, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.

2. ДЕФИНИЦИИ

2.1. Продавач - „Е.Миролио“ ЕАД или всеки партньор на „Е.Миролио“ ЕАД с регистрация: Индустриална зона, 8800 Сливен. БУЛСТАТ: BG119603547.

2.2. Клиент - всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва он-лайн магазин „ДИКА“ по какъвто и да е начин, включително но не само като го разглежда, прави поръчки от него, купува, връща стоки и др.

2.3. Сайт - виртуална платформа за продажба на стоки разположена на домейна www.dika.bg и неговите поддомейни.

2.4. Акаунт - раздел от Сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчката и който съдържа информация относно Клиента.

2.5. Банка е кредитна институция по смисъла на Закона за кредитните институции, която съгласно издадено разрешение за извършване на банкова дейност, има право да открива, води и закрива сметки в български левове и/или валута, да извършва и да приема плащания от и за титуляра на сметката, да извършва платежни услуги, да издава банкови карти и да обслужва плащанията с тези карти съобразно приложимите изисквания, включително чрез използването на платежни системи, позволяващи плащане от разстояние, по електронен път или по друг правнорегламентиран начин, позволяващ удостоверяване на извършеното плащане.

2.6. Поръчка - електронен документ, представляващ комуникационна форма между Продавача и Купувача, чрез който Купувачът заявява на Продавача, през Сайта, намерението си за купуване на Стоки и Услуги от Сайта.

2.7. Стоки и Услуги - всеки предмет на договора за покупко-продажба от Сайта.

2.8. Промоции - всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на определени Стоки и/или Услуги, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Продавача.

2.9. Договор - представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги от Сайта, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Сайта.

2.10. Съдържание:

а/ цялата информация на Сайта, която е достъпна чрез връзка с интернет и използване на уред, имащ връзка с Интернет

б/ информацията, касаеща Клиентите и свързана със Стоките и/или Услугите и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Продавачът има сключени под някаква форма партньорски договори

в/ данни относно Продавача или други данни, отнасящи се до него

2.11. Възстановяване на сума - действието от страна на „Е.Миролио“ ЕАД по възстановяване на сума на Купувача в резултат на разваляне или неосъществяване на договор за покупко-продажба от Сайта, осъществявано единствено по банков път.

2.12. Спецификации - всички характеристики и/или описания на Стоките и Услугите, посочени от производителя или доставчика. 

2.13. “Потребител” е всяко лице, което е заредило в Интернет страницата /името на сайта/ на своя компютър.

2.14. “Поръчка” е всяка избрана стока и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.

2.15. Интернет магазин www.dika.bg е електронният магазин на ТЪРГОВЕЦА по смисъла на §1, т. 87 ДР ЗДДС. Понятията интернет магазин и електронен магазин са разнозначни.

3. ПОРЪЧКА

3.1. Клиент може да се направи поръчка до електронния магазин, като трябва да посочи валиден адрес на електронна поща; вярно попълнен адрес за доставка на стоката; вярно попълнени данни за контакт - две имена, телефон.

3.2. Клиентът се задължава и носи отговорност за това всички данни за покупката, която е заявил чрез завършена и изпратена на Продавача поръчка, да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.

3.3. Всяка една добавена в количката за покупки, Стока и/или Услуга е достъпна за покупка в рамките на наличните количества. Добавянето на една Стока и/или Услуга в количката за покупки, не води до регистрация на поръчката и автоматично запазване на Стоката/Услугата. Поръчката се активира чрез натискане на бутон „Поръчай“ и след като сайтът зареди пълната информация за конкретната поръчка (поръчани артикули, дата и адрес за доставка). Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава електронно съобщение /e-mail/ от адрес online.bulgaria@dika.comс потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен. Мястото на сключване на договора е адресът на управление на продавача, а датата на сключване на договора-датата на изпращането на потвърждението от продавача. Мястото на доставка на стоката е населено място на територията на Република България. Не се сключват и не се изпълняват договори с място на доставка извън територията на Република България.

3.4. При успешно направена поръчка, Потребителят получава потвърждение на поръчката чрез електронно писмо на посочения от него и-мейл адрес („Е.Миролио“ ЕАД не носи отговорност, ако Клиентът не получи потвърдителен и-мейл поради грешно посочен от него електронен адрес, както и поради причина, която се дължи на електронната система, където е регистрирана пощата на клиента). В потвърждението по и-мейл се посочва поръчаната стока, номерът на поръчката и датата, на която е направена поръчката. Преди извършване на потвърждение на поръчката, Продавачът има право да извършва уточнение на поръчката по телефон или имейл само ако е необходима допълнителна информация. След уточнението продавачът може да приеме или да откаже поръчката. С получаване на потвърдителен и-мейл се счита, че договорът е сключен. – Клиентът поръчва и получава потвърждение. След това може да направи уточнение по имейл или по телефона, но не се изпраща ново потвърждение на поръчката.

3.5. С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на Продавача да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор. За свързване с потребителя, продавачът може да ползва трети лица, включително негови търговски пълномощници или помощници /кол центрове и др. /

3.6. Продавачът има право да откаже да изпълни и/или да анулира вече направена от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента, ако стойността на заявените продукти не постъпи по сметка на Продавача при он-лайн плащания, както и при условие, че предоставените от Клиента данни в Сайта са непълни и/или грешни. В тези случаи отказът, респ. анулирането на поръчката не носи каквато и да е отговорност или последващо задължение за която и да е от страните спрямо другата и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането на поръчката.

3.7. Продавачът си запазва правото едностранно да прекрати договора с потребителя с електронно съобщение /e-mail/ от адрес online.bulgaria@dika.com на посочената от потребителя електронна поща в случай, че цялата или част от поръчаната стока е изчерпана или не може да бъде доставена по независещи от продавача причини. При липса на наличност от заявената стока, в срок до 5 работни дни. Продавачът уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес. В случай, че е направен превод по сметката на Продавача, клиентът чрез съобщение /e-mail/ на адрес online.bulgaria@dika.com може да избере да му бъде възстановена платената сума, или да избере друга, налична стока като платената от потребителя цена се прихваща към цената на избраната нова стока.

3.8. Стока, закупена от онлайн магазина, може да бъде върната или заменена от потребителя в магазин на продавача с марка „Дика“ или да бъде изпратена на разноски на потребителя до централен склад на продавача на адреса, посочен по-долу в рамките на 14 работни дни от получаване на стоката. Продуктите трябва да бъдат придружени от касова бележка или фактура, да са в изряден търговски вид, с оригинални етикети и опаковка, без замърсявания и/или следи от козметични продукти.

В случай, че клиентът желае смяна на размера на поръчания продукт, клиентът трябва да попълни „формуляр за замяна с друг размер“. Замяната се осъществява в срок до 7 работни дни от датата на предаване на формуляра за замяна с друг размер, ако новият размер е наличен. При липса на изрична отметка за смяна на размер на поръчан продукт във формуляра за замяна се счита, че е налице връщане на нежелания продукт.

В случай, че клиентът желае замяна на артикул за друг модел артикул, то е необходимо да попълни „формуляр за замяна на артикул с друг модел артикул“. Замяната се осъществява, ако новият артикул/размер е наличен. При замяна за артикул с по-висока стойност Клиентът заплаща разликата едновременно с изпращане на формуляра или най-късно до датата на доставка. При замяна с артикул с по-ниска стойност Е.Миролио ЕАД ще възстанови разликата по банков път.

Всички транспортни разходи за връщане и замяна са за сметка на клиента. Стоката се връща с обратна разписка, в противен случай „Е.Миролио“ ЕАД не носи отговорност за изгубена стока. Стоката следва да бъде върната на следния адрес:

„Е.Миролио“ ЕАД – офис Дика

ИНТЕРПРЕД БОЯНА

Кв. Манастирски Ливади, ул.Спас Соколов 7

гр. София, България

3.9. Възстановяването на сумата на стока, върната в централен склад на адреса по т. 3.8., се извършва по банков път в срок до 14 работни дни считано от датата на получаване на стоката в централен склад. Данните на банковата сметка, по която купувачът желае да получи сумата, се предоставят във формуляра за връщане. „Е.Миролио“ ЕАД не носи отговорност за неточно посочена банкова сметка. При плащане с банкова карта и необходимост от връщане на сума, сумата ще бъде възстановена по банкова сметка, посочена от купувача във формуляра за връщане. Всички банкови разходи по връщане на сумата са за клиента. В случай на възстановяване на стойността на закупена стока, за която купувачът е поискал издаване на фактура, сумата се възстановява по посочената банкова сметка на лицето, на което е издадена фактурата.

3.10. В случай, че поръчана и предварително платена Стока и/или Услуга от Клиента не може да бъде доставена/предоставена от Продавача, то последният ще информира Клиента за това и ще възстанови по сметката на Клиента платената вече Стока и/или Услуга, в срок от 7 (седем) дни от датата, на която Продавачът е установил този факт или от датата, на която Купувачът е изразил ясно желанието си за прекратяване на Договора.

3.11. Клиентът има право на отказ съгласно чл. 50 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/. Клиентът може да откаже направена поръчка без да е необходимо да посочва причини за отказа си. Отказ на поръчка може да се направи по телефона или чрез електронно писмо (и-мейл) на имейл online.bulgaria@dika.com в рамките на 14 работни дни от получаване на стоката. За да се счита отказът за валиден, Потребителят трябва да предостави: номера на направената поръчка, телефонния номер, оставен в поръчката, двете си имена, с които е регистриран в сайта, и-мейл адреса (електронната поща), с който е регистриран в сайта, стойността на поръчката, както и да попълни формуляр за отказ. Разходите по връщане на стоката са за клиента. Търговецът не възстановява допълнителни разходи на клиента съгласно чл. 54, ал. 3 ЗЗП. Клиентът има задълженията по чл. 55 ЗЗП.

3.12. Рекламация може да бъде направена, когато закупената стока не съответства на договореното между страните по договора за продажба. Несъответствието в договореното между страните може да се изразява в:

а/ производствени дефекти на стоката;

б/ недоставяне на цялото заявено количество;

в/ доставка на стока, различна от поръчаната;

г / несъответствие на доставената с обявения размер и/или цвят - стока, изпратена в различен размер и/или различен цвят от поръчания;

д/ повредeна стока при транспортирането.

3.13. Рекламацията може да се предяви пред „Е.Миролио“ ЕАД на посочения електронен адрес www.dika.bg, като едновременно с това Клиентът трябва да върне стоката в рамките на 14 (четиринадесет) дни от получаване на стоката.

3.14. При рекламация Клиентът може да избере да получи артикул без дефекти или в друг размер, или друг цвят, или връщане на стоката срещу възстановяване на платената сума. Консултант на електронния магазин може да предложи замяната на артикула да е с един или повече различни артикули на цената на артикула или с нов артикул. Клиентът доплаща, ако другият артикул е по-скъп, или се предлагат два артикула за същата цена, или на Потребителя се възстановява разликата между заменения и новия артикул, ако цената на новия артикул е по-ниска от платената от Потребителя цена.

3.15. Във всички случаи на замяна на стоки транспортните разходи са за сметка на Клиента и в двете посоки, освен ако замяната се е наложила по вина на Продавача. В случай, че клиентът желае да замени или върне продукт, това може да стане с избрана от него куриерска фирма.

4. ПЛАЩАНЕ

4.1. Клиентът заплаща пълния размер на цената на стоката, обявен на сайта на продавача. Не се приема частично плащане. В случай че клиентът плати само част от обявената цена на стоката се счита, че същият се е отказал от договора като платената сума се връща на клиента за негова сметка в уговорения срок.

4.2. Плащането се счита извършено с постъпване на сумата по банковата сметка на продавача /при плащане по банков път/ в срок до 3 дни,потвърдено от банката или с предаване на сумата на куриер /при плащане с наложен платеж. Процедурата е следната: 

4.3. Начинът на плащане се посочва от клиента с подаването на заявка

4.4. Разходите по плащане са за сметка на клиента.

4.5. Заплащането на поръчаната стока може да се извърши чрез:

- плащане с банкова карта по банковата сметка на продавача чрез използването на платежна система и/или платежна услуга

- плащане в брой при доставка на стока с куриер с избран начин на плащане „наложен платеж“

Независимо от избрания начин на плащане, обявената цена на стоката не се променя и не се начисляват допълнителни такси за обработка на плащането.

4.6. За всяка поръчана стока потребителят трябва да заплати цената, която е обявена в електронния магазин към момента на потвърждаването на поръчката.

4.7. Банковите разходи по плащане на цената и транспортните разходи за доставка на стоката не са включени в цената и се поемат от клиента.

5. ДОСТАВКА НА СТОКИ

5.1. Доставките се извършват с куриерска фирма „Спиди“ /наричана куриер или куриера/само на територията на Република България.

5.2. Доставка се извършва само на успешно приети поръчки. Стоката се предава на куриера за транспортиране до съответния адрес, а попълнената куриерска товарителница е доказателство за предаване на стоката. 

5.3. Срокът на доставка след приемане на поръчка от Клиента е в рамките от 2 до 6 работни дни. Всички поръчки, изпратени чрез куриера се доставят с опция за преглед.

5.4. Цената на доставката на продукти се заплаща от клиента и е както следва:

а/ при доставка до магазин „Дика“ - 0 лева.

б/ при доставка до офис на куриерска фирма „Спиди“ или до адрес на клиента:

* при поръчка до 100 лв – 4,95 лв

* при поръчка над 100 лв – 0 лв.

5.5. Поръчки, които по нареждане на клиента са изпратени за получаване до офис на 'Спиди' ще бъдат съхранявани в офиса на куриера до 10 работни дни от датата на изпращането. Ако пратката не бъде потърсено в посочения срок, Е.Миролио ЕАД счита договора за прекратен от клиента.

5.6. Опцията за преглед е правото на купувача да прегледа стоката за недостатъци преди да приеме стоката. Доколкото друго не е уговорено с тези общи условия, опциите за преглед при доставка чрез куриер до офис на „Спиди“ или до адрес на купувача се упражняват безплатно и в съответствие с услугите на куриера „отвори преди да платиш“.

6. ПРЕДОСТАВЯНЕ, ОБРАБОТКА И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

6.1. „Е.МИРОЛИО“ ЕАД, в качеството си на администратор по смисъла на закона,събира лични данни на физическите лица, които посещават сайта на он-лайн магазина DIKAи в тази връзка поема ангажимент за осигуряването на поверителност и защита на личните данни, които предоставят клиентите/потребители чрез он-лайн магазин DIKA”.

Политиката за поверителност на „Е.МИРОЛИО“ ЕАД най-общо урежда начина по който се събират на личните данни, как се използват, условията, при които може да се разкриват на други лица и начинът на съхранение им.

6.2. Всеки клиент, който използва сайта и предоставяните чрез него услуги, се счита, че е запознат с тази политика и се задължава да я спазва.

6. 3. Какъв вид лични данни се събират.

„Е.МИРОЛИО“ ЕАД събира само онези лични данни на клиентите, които са подходящи, необходими, свързани с целите, които се обработват („свеждане на данните до минимум“), които не включват специална категория лични данни („чувствителни данни“). Личната информация, която се събира включва името, адреса, e-mailадреса, телефонния номер, както иIPадреса.

6. 4. Личните данни, които „Е.МИРОЛИО“ ЕАД събира във връзка с предлаганите от него услуги чрез сайта на он-лайн магазин DIKAвинаги се обработват единствено и само за конкретната цел, за която са предоставени от клиентите/потребителите, и не се обработват по начин несъвместим с тези цели.

6.5.„Е.МИРОЛИО“ ЕАД обработвайки предоставените му лични данни гарантира подходящо ниво на сигурност и защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу загуба, унищожаване или повреждане, като прилага подходящи технически и организационни мерки за това.

6.6. Основанието за обработване лични данни.

„Е.МИРОЛИО“ ЕАД обработва личните данни на законно основание, защото същите се предоставят от клиентите във връзка със стоките и услугите, предлагани чрез този сайт, в рамките на възникнал договор за покупко-продажба или когато е необходимо за изпълнение на условията, регулиращи използването на платформата/сайта на он-лайн магазин DIKA. Основната причина за обработването на личните данни е действия по изпълнението на договор за покупко-продажба, когато клиентите правят покупка; когато се регистрират в сайта на он-лайн магазин DIKAи/или когато ползват някоя от нашите услуги или функции, макар, че има и други причини, които позволяват на администратора да ги обработва, като например неговият интерес да отговори на запиванията на клиентите или въз основа на съгласието, което те давате, за възможността да получават рекламни съобщения.

6. 7. Целите, за които се обработват личните данни.

„Е.МИРОЛИО“ ЕАД обработваличните данни на своите клиенти:

- за администриране на регистрацията на потребителите на он-лайн магазина;

- за последващо развитие, изпълнение и реализиране на договора за покупко-продажба, който се сключва между администратора и клиентите чрез сайта на он-лайн магазина;

- за предоставяне на информация, пряко свързана със стоките, които клиентите заявяват;

- за получаване на рекламни съобщения за наши предложения/оферти/артикули отправени към клиентите;

- когато се използва ре-маркетинг през доверени сайтове, включително Facebook;

- когатоЕ.МИРОЛИО“ ЕАД търси мнението на своите клиентите относно предлаганите стоки;

- когато се извършва статистически анализи и други анализи на услугите, които се предлагат чрез он-лайн магазина;

- за уведомяване за промени в Общите условия, политиката за поверителност или услугите ни.

6.8.Как се събират личните данни.

Клиентите предоставят своите лични данни доброволно, когато използват нашият сайт www.dika.com. Например, когато се изпраща запитване за определен артикул или услуга, или в процеса, при който се поръчват предлаганите от Е.МИРОЛИО“ ЕАД стоки, чрез он-лайн магазина на DIKA, и по-конкретно, когато клиентът/потребителят попълва личните си данни, което е условие за достъп до определени функции или услуга на платформата. Определените полета, които са посочени като задължителни за попълване са информацията, която администраторът се нуждае, за сключването на договор за покупко-продажба, за изпълнение на доставката на стоката и реализиране на правата на страните по договора.

С предоставянето на личните данни по предходната точка потребителят се съгласява да получава по e-mailси потвърждение на поръчка и информация за изпращане на поръчка по куриер. Личните данни на потребителя ще се използват единствено за целите на администрацията на конкретната поръчка.

При дадено съгласие за получаване на рекламни съобщения потребителят се съгласява да получава по e-mailтекущи промоции, търговски предложения

6.9. Срок на съхранение на личните данни

Е.МИРОЛИО“ ЕАД, като администратор полага всички необходими действия по защитата и съхранението на личните данни за времето, в което личните данни се съхраняват, само доколкото и докато това е необходимо за съответната дейност, за която са предоставени, при спазване на изискванията и сроковете за това, предвидени в приложимите и действащи нормативни актове в Република България, но не повече от 7 години. След изтичането на този срок личните данни на клиента/потребителя се унищожават.

Данните, които са предоставени за маркетинговите цели се пазят докато потребителите уведомят, че не желаят повече да получават съответна информация от нас. След постигане на целите на обработката наданни, администраторът ги унищожава.'

6.10. Достъп до предоставените от потребителите лични данни

Е.МИРОЛИО“ ЕАД, като администратор на лични данни се задължава да не продава, предоставя, нито да споделя за маркетингови цели предоставените личните данни с трети лица. Достъп до тези данни ще имат само оправомощени лица

Информация за личните данни на своите клиенти „Е.МИРОЛИО“ ЕАД предава на трети лица – доставчици на услуги, подизпълнители и други свързани организации само и единствено за целите на извършването на действия по предоставянето на услуги на клиентите/потребителие, за които те са дали своето изрично съгласие.

Личните данни на потребителя до датата на унищожаване не се предоставят на трети лица без предварителното съгласие на потребителя, освен ако това се изисква от нормативен акт или при законно разпореждане на орган на публична власт. Независимо от това, когато се използват трети лица – доставчици на услуги, се разкрива само личната информация, която е необходима за предоставяне на услугата, за която те са предоставени от клиентите/потребителите. Третите лица – получатели, с които Е.МИРОЛИО“ ЕАД работи, това са предимно доставчици на услуги, чрез които предоставя закупените от клиентите стоки. Същите ще използват предоставените им лични данни, за да предоставят информация и да изпълнят задълженията си, които възникват в тази връзка по договори с тях.

Предоставянето на лични данни на държавни институции може да се извърши само в предвидените от закона случаи и в обем, който не надвишава целите, за които са поискани.

Служителите на www.dika.bg гарантират и са длъжни да спазват поверителността на личните данни на потребителите.

6.11. Право на достъп, коригиране или заличаване до личните данни.

Клиентите/Потребителите имат право по всяко време да поискат:

1.Достъп до личните си данни, събрани в процеса на предоставяне и ползване на услугите, включително: потвърждение дали обработваме предоставените ни лични данни, какви категории са те, целите на това обработване и получателите, на които данните се разкриват.

2. Коригиране на личните данни, които клиентите/потребителите са предоставили, когато те са неточни.

3. Заличаване на личните данни, когато повече не са необходими за целите, за които са били събирани или обработвани по друг начин, и няма друго правно основание за обработването освен съгласието, върху което се основава обработването на личните данните, както и когато същите са били обработвани незаконосъобразно. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на даденото преди неговото оттегляне.

6.11. За извършване на гореизброените действия по предоставянето на достъп, коригиране и заличаване на личните данни е възможно единствено, когато потребителят поиска това чрез писмено заявление адресирано до Администратора, което следва да съдържа:

1. Име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице;

2. Описание на искането;

3. Предпочитана форма за предоставяне на информацията;

4. Подпис, дата на подаване на заявлението, адрес за кореспонденция и телефон за връзка;

5. Нотариално заверено пълномощно, когато се подава от упълномощено лице.

Заявлението се изпраща на адреса, на който се намира седалището на Администратора с препоръчана поща или куриер.

Администраторът ще уведоми за решението за извършване на поисканото действие или отказа за това до един месец от получаване на заявлението. Уведомлението за това ще бъде изпратено по пощата с обратна разписка или може да се получи лично срещу подпис.

6. 12. Право на възражение.

В предвидените от закона случаи всеки потребител има право да:

т. 1. подаде възражение пред Администратора срещу обработването на личните данни отнасящи се до него при наличие на законово основание за това. Когато възражението е основателно, личните данни на съответното лице от този момент не могат да бъдат повече обработвани;

т. 2. да възрази срещу обработването на личните данни за целите на директния маркетинг;

т. 3. да бъдат уведомени преди личните им данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от Ваше име за целите по предходната точка на този член, като Ви бъде предоставена възможност да възразите срещу такова разкриване или използване

т. 4. Всеки потребител може да направи оплакване за начина, по който се обработват личните му данни, като се свърже с нас на тел. 882 477802.

т. 5. При всички случаи, в които клиентът/потребителят смята, че неговите данни се обработват незаконосъобразно или отговорът не удовлетворява отправеното искането, клиентът/потребителят може да се обърне към компетентния орган за защита на лични данни – Комисията за защита на лични данни.Комисията за защита на лични данни е надзорният орган упражняващ законов контрол върху процеса по обработването на личните данни.

6.13. Всякакви въпроси свързани с тази политика може да изпращате на e-mailonline.bulgaria@dika.com.

7. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Възможно е, поради ограниченото пространство и начинът на на изписване и изобразяване на информацията, описанията на продуктите да бъдат непълни. При описание на продукта се използват общоприетите думи и изрази и се предоставя информация основно относно вида на стоката, нейното предназначение и характеристики.

7.2. Всички стоки, включително тези в промоция и/или намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в Сайта.

7.3. Общите условия на „Е.Миролио“ ЕАД относно електронен магазин „Дика“ са задължителни за всички потребители на Сайта.

7.4. Всяко използване на този САЙТ означава, че Клиентът се е запознал внимателно с общите условия за използването му и се съгласява да ги спазва безусловно.

7.5. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от „Е.Миролио“ ЕАД по всяко време чрез публикуването им в сайта. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители и/или клиенти.

7.6. „Е.Миролио“ ЕАД има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт. Възможно е те да имат обратно действие по отношение на вече потвърдени и/или доставени поръчки.

7.7. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или приложимостта на останалите разпоредби.

7.8. „Е.Миролио“ ЕАД уточнява, че изображенията на продуктите имат информативен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията, поради промяна на характеристиките или дизайна им.

7.9. Чрез регистрацията на Поръчка в сайта, Купувачът се съгласява по телефона или и-мейл да получи съответната Стока или Услуга от Продавача срещу заплащане.

7.10. Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите общи условия и заявената и предоставена информация от Купувача в Сайта.

7.11. Клиентът има право само на една регистрация и да използва само един потребителски акаунт в сайта. Клиентът има право да се свързва с „Е.Миролио“ ЕАД на посочените адреси в раздел „контакти” на сайта или по телефон. Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат игнорирани. Продавачът има право да обработва получената от Клиента информация без да е необходимо да мотивира действията си във връзка с това.

7.12. Клиентът няма право да използва акаунти на друг регистриран потребител или да предоставя на трети страни възможността да използва негов акаунт. Няма право злонамерено да създава допълнителни регистрационни акаунти с цел да злоупотребява с функционалността на Уебсайта или с други потребители, или да се опитва да се представи за друг потребител.

7.13. Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на сайта адреси в раздел „Контакт”. Продавачът има свободата да борави с получената информация без да бъде необходимо да се обосновава за това.

7.14. „Е.Миролио“ ЕАД може да публикува в страницата на он-лайн магазина „Дика“ рекламна или промоционална информация за Стоките и/или Услугите и/или за предлаганите от него или от неговите партньори промоции, за определен период от време, както и информация за стоковите наличности.

7.15. Всички цени на Стоките и/или Услугите на сайта са крайни, обявени са в лева (BGN) с всички изисквани по закон данъци или такси.

7.16. В случай на онлайн плащания или плащания в банка, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента, в случаите в които валутата е различна от BGN. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на Купувача.

7.17. Всички изображения, поместени на Сайта имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока/Услуга, а не да я представят точно. Продавачът не носи отговорност на Продавача за такива несъответствия.

7.18. Продавачът има право да използва подизпълнители за изпълнението на Услугите, предлагани в Сайта без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Купувача за това.

7.19.Продавачът гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. Продавачът защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Продавачът може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

7.20. Продавачът се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. Продавачът е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

7.21. Всички авторски права и права на интелектуална собственост върху сайта, изображенията,, дизайна, наименованията, търговските марки и други принадлежат на „Е.Миролио“ ЕАД. С достъпа до и/или с използването на сайта потребителят не получава никакво съгласие или разрешение да ползва авторските права и правата на интелектуална собственост на „Е.Миролио“ ЕАД.

7.22. С ползването на сайта, потребителят не получава правото да копира, взаимства или по друг начин използва изображения, търговски наименования или марки, дори ако използването е за лични цели.

8. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА /ФОРСМАЖОР/

8.1. Страните се освобождават от изпълнение на договорните си задължения в случай на форс-мажор по чл. 306, ал. 2 ТЗ .

8.2. При условие, че форсмажорът продължи повече от 14 (четиринадесет) работни дни всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетение за вреди.

8.3. Изпълнението на задължение на продавача за доставяне на стока, за получаване на върната стока или за връщане на суми на купувача по банкова сметка ще се счита засегнато от непреодолима сила, когато за превозвача на стоката /вкл. при предаване на куриер/ или за оператора на платежната система за извършване на плащане, е налице форсмажор. Същото правило се прилага и за купувача, когато изпълнението от страна на лицето, което извършва предаването или приемането на стоката за връщане, или за оператора на платежната система, чрез която се извършва плащането на цената, е засегнато от действието на непреодолима сила.

9. ДРУГИ УСЛОВИЯ

9.1. Приложимо към договора между „Е.Миролио“ ЕАД и клиента е българското право.

9.2. Езикът на договора е българският.

9.3. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.

Общите условия на E. Miroglio, EAD 119603547, публикувани тук, се отнасят за продажбата на стоки.

Връзка към Комисията за защита на потребителите www.kzp.bg, за подаване на жалба -https://kzp.bg/podavane-na-zhalba

За алтернативно разрешаване на потребителски спорове http://ec.europa.eu/odr

Стандартен формуляр за упражняване на правото на отказ за онлайн покупки https://kzp.bg/standarten-formulyar-za-uprazhnyavane-pravo-na-otkaz-pri-online-pokupki