ОБЩИ УСЛОВИЯ на „Е.Миролио“ ЕАД

за ползване на интернет магазин www.dika.bg

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящият документ представлява общите условия или условията на ползване на виртуална платформа за продажба на стоки www.dika.bg и неговите поддомейни, които уреждат правилата за използването, включително сключването на договор за покупко-продажба с този Eлектронен магазин. Извършвайки Поръчка от Сайта www.dika.bg Клиентът/Потребителят декларира, че е запознат с настоящите Общи Условия и приема същите за обвързващи в отношенията му с Продавача и се задължава да ги спазва.

2. Идентифициране на Потребителя/Клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената Поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на www.dika.bg,съхранение на IP адреса на Потребителя/Клиента, както и всяка друга информация.

2. ДЕФИНИЦИИ

Понятията използвани в настоящите Общи условия имат следното значение:

2.1. Продавач - „Е.Миролио“ ЕАД или всеки партньор на „Е.Миролио“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: Индустриална зона, п.к. 8800, гр. Сливен. ЕИК119603547, рег. № регистрация по ЗДДС BG119603547.

2.2. Клиент - всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва онлайн магазин „ДИКА“ по какъвто и да е начин, включително но не само като го разглежда, прави поръчки от него, купува, връща стоки и др. Клиент може да се ползва от правата на Потребител, предвидени в настоящите Общи условия, в случай че отговаря на дефиницията в т. 2.13 от настоящите Общите условия.

2.3. Сайт - виртуална платформа за продажба на стоки разположена на домейна www.dika.bg и неговите поддомейни.

2.4. Акаунт - раздел от Сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента/Потребителя да изпрати Поръчката и който съдържа информация относно Клиента/Потребителя.

2.5. Банка е кредитна институция по смисъла на Закона за кредитните институции /ЗКИ/, която съгласно издадено разрешение за извършване на банкова дейност, има право да открива, води и закрива сметки в български левове и/или валута, да извършва и да приема плащания от и за титуляра на сметката, да извършва платежни услуги, да издава банкови карти и да обслужва плащанията с тези карти съобразно приложимите изисквания, включително чрез използването на платежни системи, позволяващи плащане от разстояние, по електронен път или по друг правнорегламентиран начин, позволяващ удостоверяване на извършеното плащане.

2.6. Поръчка - електронен документ, представляващ комуникационна форма между Продавача и Клиента/Потребителя, чрез който Клиентът/Потребителят заявява на Продавача, през Сайта закупуване на Стоки и Услуги от Сайта.

2.7. Стоки и Услуги - всеки предмет на договора за покупко-продажба от Сайта.

2.8. Промоции - всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на определени Стоки и/или Услуги, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Продавача.

2.9. Договор - представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Клиента/Потребителя за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги от Сайта, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Сайта.

2.10. Съдържание:

а/ цялата информация на Сайта, която е достъпна чрез връзка с Интернет и използване на устройство, имащо връзка с Интернет

б/ информацията, касаеща Клиентите и свързана със Стоките и/или Услугите и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Продавачът има сключени под някаква форма партньорски договори

в/ данни относно Продавача или други данни, отнасящи се до него

2.11. Възстановяване на сума - действието от страна на „Е.Миролио“ ЕАД по възстановяване на сума на Клиента/Потребителя в резултат на разваляне или неосъществяване на договор за покупко-продажба от Сайта, осъществявано единствено по банков път.

2.12. Спецификации - всички характеристики и/или описания на Стоките и Услугите, посочени от Продавача на Сайта.

2.13. “Потребител” има смисъла, даден в легалната дефиниция по § 13, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите /по-долу ЗЗП/ и по § 6 от Допълнителните разпоредби на Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки /по-долу ЗПЦСЦУПС/ и означава всяко физическо лице, което придобива Стоки или Услуги чрез Електронния магазин, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по Договор с Продавача действа извън рамките на своята търговска , стопанска дейност, занаят или професия..

2.14. Интернет магазин www.dika.bg е електронният магазин на Продавача по смисъла на §1, т. 87 ДР ЗДДС. Понятията интернет магазин, онлайн магазин и електронен магазин са равнозначни.

3. ПОРЪЧКА

3.1. Клиент/Потребител може да направи Поръчка до Електронния магазин, като трябва да посочи валиден адрес на електронна поща; вярно попълнен адрес за доставка на Стоката; вярно попълнени данни за контакт - две имена и телефонен номер.

3.2. Клиентът/Потребителят се задължава и носи отговорност за това всички данни, които е предоставил чрез завършена и изпратена до Продавача Поръчка, да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на Поръчката.

3.3. Всяка една добавена в потребителската кошница, Стока и/или Услуга е достъпна за покупка в рамките на наличните количества. Добавянето на една Стока и/или Услуга в потребителската кошница, не води до регистрация на поръчката и автоматично запазване на Стоката/Услугата. Поръчката се изпраща до Продавача чрез натискане на бутон „Поръчай“ и след като Сайтът зареди пълната информация за конкретната Поръчка (поръчани артикули, дата и адрес за доставка). Това действие има правнообвързваща сила за Клиента/Протребителя и за Продавача. Клиентът/Потребителят получава електронно съобщение /e-mail/ от адрес online.bulgaria@dika.com с потвърждение на Поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен. Мястото на сключване на Договора е адресът на управление на Продавача, а датата на сключване на договора-датата на изпращането на потвърждението от Продавача. Мястото на доставка на стоката е населено място на територията на Република България, посочено от Клиента/Потребителя. Не се сключват и не се изпълняват договори с място на доставка извън територията на Република България.

3.4. „Е.Миролио“ ЕАД не носи отговорност, ако Клиентът/Потребителят не получи потвърдителен и-мейл поради грешно посочен от него и-мейл адрес, както и поради причина, която се дължи на електронната система, където е регистрирана пощата на Клиента/Потребителя. В потвърждението по и-мейл се посочва поръчаната стока, номерът на поръчката и датата, на която е направена Поръчката.

3.5. С изпращането на поръчката Клиентът/Потребителят разрешава на Продавача да се свърже с него пo всякакъв възможен начин на предоставените от Клиента/Потребителя данни за контакт, когато това се налага във връзка с направената Поръчка или сключения Договор. За свързване с Клиента/Потребителя, Продавачът може да ползва трети лица, включително негови търговски пълномощници или помощници /кол центрове и др.

3.6. Продавачът има право да откаже да изпълни и/или да анулира вече направена от Клиента/Потребителя Поръчка, за което следва да уведоми Клиента, ако стойността на заявените за покупка Стоки не постъпи по сметка на Продавача при онлайн плащания, както и при условие, че предоставените от Клиента/Потребителя данни в Сайта са непълни и/или грешни. В тези случаи отказът, респ. анулирането на Поръчката не носи каквато и да е отговорност или последващо задължение за която и да е от страните спрямо другата и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането на Поръчката.

3.7. Продавачът си запазва правото едностранно да прекрати договора с Клиента/Потребителя с електронно съобщение /e-mail/ от адрес online.bulgaria@dika.com на посочената от потребителя електронна поща в случай, че цялата или част от поръчаната стока е изчерпана или не може да бъде доставена по независещи от Продавача причини. При липса на наличност от заявената стока, в срок до 5 работни дни. Продавачът уведомява Потребителя/Клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Потребителя/Клиента e-mail адрес. В случай, че е направен превод по сметката на Продавача, Потребителят/Клиентът чрез съобщение /e-mail/ на адрес online.bulgaria@dika.com може да избере да му бъде възстановена платената сума, или да избере друга, налична Стока като платената от потребителя цена се прихваща към цената на избраната нова стоката.

3.8. Стока, закупена от онлайн магазина, може да бъде сменена с друг артикул или заменена от Клиента/Потребителя в магазин на продавача с марка „Дика“ или да бъде изпратена на разноски на Потребителя/Клиента до централен склад на Продавача на адреса, посочен по-долу в настоящата точка от Общите условия в рамките на 14 дни от получаване на стоката. Продуктите трябва да бъдат придружени от касова бележка или фактура, да са в изряден търговски вид, с оригинални етикети и опаковка, без замърсявания и/или следи от козметични продукти.

В случай, че Клиентът/Потребителят желае смяна на размера на поръчаната стока, Клиентът/Потребителят трябва да попълни „Формуляр за връщане/ замяна на продукти“, достъпен на следния раздел в Сайта на Продавача- https://www.dika.bg/bg/returns.html. Замяната се осъществява в срок до 7 работни дни от датата на предаване на Формуляра за замяна с друг размер, ако новопосоченият размер е наличен. При липса на изрична отметка за смяна на размер на поръчана Стока във формуляра за замяна се счита, че е налице връщане на Стоката.

В случай, че Клиентът/Потребителят желае замяна на артикул за друг модел артикул, то е необходимо да попълни „Формуляр за връщане/замяна на продукти“, достъпен на следния раздел в Сайта на Продавача- https://www.dika.bg/bg/returns.html. Замяната се осъществява, ако новият артикул/размер е наличен в срок до 7 работни дни от датата на предаване на Формуляра за замяна на артикул с друг модел артикул. При замяна за артикул с по-висока стойност Клиентът/Потребителят заплаща разликата едновременно с изпращане на формуляра или най-късно до датата на доставката на заменения артикул. При замяна с артикул с по-ниска стойност Е.Миролио ЕАД не дължи възстановяване на разликата в цената на заменения артикул и първоначално закупения..

Всички транспортни разходи за връщане и замяна са за сметка на Клиента/Потребителя. Стоката се връща с обратна разписка, в противен случай „Е.Миролио“ ЕАД не носи отговорност за изгубена стока. Стоката следва да бъде върната на следния адрес:

„Е.Миролио“ ЕАД – офис Дика

ИНТЕРПРЕД БОЯНА

Кв. Манастирски Ливади, ул.Спас Соколов 7

гр. София, България

3.9. Възстановяването на сумата на стока, върната в централен склад на адреса по т. 3.8., се извършва по банков път в срок до 14 работни дни считано от датата на получаване на стоката в централен склад. Данните на банковата сметка, по която купувачът желае да получи сумата, се предоставят във формуляра за връщане. „Е.Миролио“ ЕАД не носи отговорност за неточно посочена банкова сметка. При плащане с банкова карта и необходимост от връщане на сума, сумата ще бъде възстановена по банкова сметка, посочена от Клиента/Потребителя във Формуляра за връщане/ замяна. Всички банкови разходи по връщане на сумата са за сметка на Клиента/Потребителя. В случай на възстановяване на стойността на закупена стока, за която Клиентът/Потребителят е поискал издаване на фактура, сумата се възстановява по посочената банкова сметка на лицето, на което е издадена фактурата.

3.10. В случай, че поръчана и предварително платена Стока и/или Услуга от Клиента/Потребителя не може да бъде доставена/предоставена от Продавача, то последният ще информира Клиента/Потребителя за това и ще възстанови по сметката на Клиента/Потребителя платената вече Стока и/или Услуга, в срок от 7 (седем) дни от датата, на която Продавачът е установил този факт или от датата, на която Клиента/Потребителя е изразил ясно желанието си за прекратяване на Договора.

3.11. Потребителят има право на отказ съгласно чл. 50 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/. Потребителят може да откаже направена поръчка без да е необходимо да посочва причини за отказа си. Отказ на поръчка може да се направи по телефона или чрез електронно писмо (и-мейл) на имейл online.bulgaria@dika.com в рамките на 14 дни от получаване на стоката. За да се счита отказът за валиден, Потребителят трябва да предостави: номера на направената поръчка, телефонния номер, оставен в поръчката, двете си имена, с които е регистриран в сайта, и-мейл адреса (електронната поща), с който е регистриран в сайта, стойността на Поръчката, както и да попълни Формуляр за отказ/връщане на стоката, достъпен на следния раздел в Сайта на Продавача- https://www.dika.bg/bg/returns.html. Разходите по връщане на стоката са за сметка на Потребителя. Продавачът не възстановява допълнителни разходи на Потребителя съгласно чл. 54, ал. 3 ЗЗП. Клиентът има задълженията по чл. 55 ЗЗП. Стоката следва да бъде върната в срок до 14 дни, считано от датата, на която Потребителят е съобщил на Продавача за решението си да се откаже от договора на следния адрес:

„Е.Миролио“ ЕАД – офис Дика

ИНТЕРПРЕД БОЯНА

Кв. Манастирски Ливади, ул.Спас Соколов 7

гр. София, България

3.12. Продавачът се задължава в рамките на законова гаранция за съответствие на стоките да предостави на Потребителя стоки, които отговарят на спецификацията, дадена в Електронния магазин и на Поръчката, направена от Потребителя. Потребителят може да предяви рекламация, когато закупената Стока не съответства на договореното между страните по Договора. Несъответствието в договореното между страните може да се изразява в:

а/ производствени дефекти на стоката;

б/ недоставяне на цялото заявено количество;

в/ доставка на стока, различна от поръчаната;

г / несъответствие на доставената с обявения размер и/или цвят - стока, изпратена в различен размер и/или различен цвят от поръчания;

д/ повредeна стока при транспортирането.

3.13. Рекламацията може да се предяви пред „Е.Миролио“ ЕАД на посочените Данни за контакт в т. 10 от настоящите Общи условия, като едновременно с това Потребителят трябва да върне стоката на посочения в т.3.8 и т.3.11 адрес в рамките на 14 дни от получаване на Стоката.

3.14. При рекламация Потребителят може да избере да получи артикул без дефекти, както и артикул в друг размер, или друг цвят, или връщане на стоката срещу възстановяване на платената сума. Консултант на Електронния магазин може да предложи замяната на артикула да е с един или повече различни артикули на цената на артикула или с нов артикул. Потребителят доплаща, ако другият артикул е по-скъп или на Потребителя се възстановява разликата между заменения и новия артикул, ако цената на новия артикул е по-ниска от платената от Потребителя цена.

3.15. Във всички случаи на замяна на Стоки транспортните разходи са за сметка на Клиента/Потребителя и в двете посоки, освен ако замяната се е наложила по вина на Продавача поради несъответствие на Стоката със спецификации, описани в Електронния магазин и/или Поръчката на Потребителя. В случай, че Клиентът/Потребителят желае да замени или върне продукт, това може да стане с избрана от него куриерска фирма при условията на т.5.8 от настоящите Общи условия.

3.16. В случаи че за закупената Стока Продавачът предлага търговска гаранция, Клиентът/Потребителят получава с доставката на Стоката гаранционна карта с условията на предложената търговска гаранция. Предоставената търговска гаранция не засяга средствата за защита на Потребителя по т.3.12 до 3.14 по-горе във връзка със законовата гаранция за съответствие на Стоките.

4. ПЛАЩАНЕ

4.1. Клиентът/Потребителят заплаща пълния размер на цената на Стоката, обявен на Сайта на Продавача. Не се приема частично плащане. В случай че Клиентът/Потребителят плати само част от обявената цена на стоката се счита, че същият се е отказал от договора като платената сума се връща на Клиента/Потребителя за негова сметка.

4.2. Цената на Стоките, която Клиентът/Потребителят се задължава да плати при направена Поръчка е цената, която е посочена в Сайта в момента на изпращане на Поръчката от Клиента/Потребителя до Продавача чрез функционалността на Сайта, освен в случаите на грешка в определянето на цената поради функционалността на Сайта („бъг'). Ако е налице описаната грешка („бъг“) в цената на поръчаните Стоки, „Е.Миролио“ ЕАД ще информира Клиента/Потребителя в най-кратък срок и ще му даде възможност да потвърди Поръчката с правилната цена или да я анулира. Ако не получим потвърждение на правилната цена на поръчката от Клиента/Потребителя поради посочени грешни контакти или липса на отговор в 5 /пет/-дневен срок от телефонното обаждане и/или имейла от „Е.Миролио“ ЕАД, с който Клиента/Потребителя е информиран за грешката в цената, Поръчката ще се счита за анулирана и всички платени суми ще бъдат възстановени на Клиента/Потребителя в пълен размер. С изпращане на Поръчка и приемане на настоящите Общи условия Клиентът/Потребителят е информиран и се съгласява, че „Е.Миролио“ ЕАД не е задължено да предостави който и да било продукт на неправилната по-ниска цена поради грешка във функционалността на Сайта („бъг“), включително в случаите, когато Клиентът/Потребителят е получил потвърждение за извършена Поръчка.

4.3. С изпращане на Поръчка и приемане на настоящите Общи условия Клиентът/Потребителят е информиран и се съгласява, че цените на Стоките и Услугите за доставка на Сайта могат да бъдат променяни във всеки един момент от Продавача. Въпреки това, освен в случаите на грешка („бъг“) в цената по смисъла на т. 4.2 от настоящите Общи условия, промените в цената на Стоките и Услугите за доставка, закупени през Сайта няма да се отразяват на Поръчките, за които Клиентът/Потребителят е получил потвърждение на Поръчката.

4.4.Плащането се счита извършено с постъпване на сумата по банковата сметка на продавача /при плащане по банков път/ в срок до 3 дни, потвърдено от банкатаили с предаване на сумата на куриер /при плащане с наложен платеж.

4.5. Начинът на плащане се посочва от Клиента/Потребителя с подаването на Поръчката до Продавача.

4.6. Разходите по плащане са за сметка на Клиента/Потребителя.

4.7. Заплащането на поръчаната стока може да се извърши чрез:

- плащане с банкова картапо банковата сметка на продавача чрез използването на платежна система и/или платежна услуга.

- плащане в брой при доставка на стока с куриер с избран начин на плащане „наложен платеж“

Независимо от избрания начин на плащане, обявената цена на стоката не се променя и не се начисляват допълнителни такси за обработка на плащането.

4.9. Банковите разходи по плащане на цената и транспортните разходи за доставка на стоката не са включени в цената и се поемат от Клиента/Потребителят. Преди изпращане на Поръчката Клиента/Потребителя получава в случай че дължи заплащането на допълнително дължими разходи.

4.10. Продавачът има право да извършва прогресивно намаление на цената на стоките, съгласно чл. 65 (5) ЗЗП.

5. ДОСТАВКА НА СТОКИ

5.1. Доставките се извършват с куриерска фирма „Спиди“ /наричана куриер или куриера/само на територията на Република България.

5.2. Доставка се извършва само на успешно приети и потвърдени Поръчки. Стоката се предава на куриера за транспортиране до съответния адрес, а попълнената куриерска товарителница е доказателство за предаване на стоката.

5.3. Срокът на доставка след приемане на поръчка от Клиента е в рамките от 2 до 6 работни дни. По време на кампании (BlackWeek, BlackWeekend, Коледни празници, 8 март и др.) срокът за доставка може да бъде удължен. Във всички случаи срокът на доставката след приемане на поръчка от Клиента е не по-дълъг от 14 дни.

5.4. Цената на доставката на Стоки се заплаща от Клиента/Потребителя и е както следва:

а/ при доставка до магазин „Дика“ - 0 лева.

б/ при доставка до офис на куриерска фирма „Спиди“ или до адрес на клиента:

* при поръчка до 100 лв.:

- 7.90 лв. за пратки до офис на Спиди;

- 9.90 лв. за пратки до посочен от Клиента/Потребителя адрес

* при поръчка над 100 лв – 0 лв.

5.5. Поръчки, които по нареждане на Клиента/Потребителя са изпратени за получаване до офис на 'Спиди' ще бъдат съхранявани в офиса на куриера до 10 работни дни от датата на изпращането. Ако пратката не бъде потърсена в посочения срок, Е.Миролио ЕАД счита договора за прекратен от Клиента/Потребителя.

5.6. В случай че Клиентът/Пoтребителя пренасочи по собствено желание доставката на поръчаните Стоки за адрес, различен от посочения в Поръчката, допълнителните транспортни разходите във връзка с пренасочването са за сметка на Клиента/Продавача. Ако доставката е пренасочена до друг адрес по причини, за които отговаря Продавача, допълнителните разходи във връзка с пренасочването са за сметка на Продавача.

5.7. Клиент/Потребител може в Поръчката в раздел „Забележки“ да посочи друг куриер, чрез който да бъде извършена доставката на поръчаните стоки. В този случай относно цената на доставката се прилагат условията, определени от избрания от Клиента/Потребителя куриер, които са за сметка на Клиента/Потребителя и на основание чл. 103в, ал. 2 от ЗЗП рискът от погиване на поръчаните Стоки преминава върху Потребителя при предаване на стоките от Продавача на избрания от Потребителя куриер. В случай на загуба или повреда на стоките в тази хипотеза Потребителят може да претендира за обезщетение или неустойка от избрания куриер.

6. ПРЕДОСТАВЯНЕ, ОБРАБОТКА И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

6.1. „Е.МИРОЛИО“ ЕАД, в качеството си на Администратор на лични данни по смисъла на приложимото законодателство, събира лични данни на физическите лица, които посещават сайта на онлайн магазина „DIKA”и в тази връзка поема ангажимент за осигуряването на поверителност и защита на личните данни, които предоставят клиентите/потребители чрез он-лайн магазин „DIKA”.

Политиката за поверителност на „Е.МИРОЛИО“ ЕАД най-общо урежда начина по който се събират личните данни, как се използват, условията, при които може да се разкриват на други лица и начинът на съхранение им.

6.2. Всеки Клиент/Потребител, който използва Сайта и предоставяните чрез него услуги, се счита, че е запознат с тази политика и се задължава да я спазва.

6.3. Какъв вид лични данни се събират.

„Е.МИРОЛИО“ ЕАД събира само онези лични данни на Клиентите/Потребителите, които са подходящи, необходими, свързани с целите, които се обработват („свеждане на данните до минимум“), които не включват специална категория лични данни („чувствителни данни“). Личната информация, която се събира включва името, адреса, e-mail адреса, телефонния номер, както и IPадреса.

6.4. Личните данни, които „Е.МИРОЛИО“ ЕАД събира във връзка с предлаганите от него услуги чрез сайта на онлайн магазин „DIKA” винаги се обработват единствено и само за конкретната цел, за която са предоставени от клиентите/потребителите, и не се обработват по начин несъвместим с тези цели.

6.5. „Е.МИРОЛИО“ ЕАД обработвайки предоставените му лични данни гарантира подходящо ниво на сигурност и защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу загуба, унищожаване или повреждане, като прилага подходящи технически и организационни мерки за това.

6.6. Основанието за обработване лични данни.

„Е.МИРОЛИО“ ЕАД обработва личните данни на законно основание, защото същите се предоставят от клиентите във връзка със стоките и услугите, предлагани чрез този сайт, в рамките на възникнал договор за покупко-продажба или когато е необходимо за изпълнение на условията, регулиращи използването на платформата/сайта на онлайн магазин „DIKA”. Основната причина за обработването на личните данни е действия по изпълнението на договор за покупко-продажба, когато клиентите правят покупка; когато се регистрират в сайта на онлайн магазин „DIKA”и/или когато ползват някоя от нашите услуги или функции, макар, че има и други причини, които позволяват на администратора да ги обработва, като например неговият интерес да отговори на запиванията на клиентите или въз основа на съгласието, което те дават, за възможността да получават рекламни съобщения.

6. 7. Целите, за които се обработват личните данни.

„Е.МИРОЛИО“ ЕАД обработваличните данни на своите Клиенти/Потребители:

- за администриране на регистрацията на потребителите на он-лайн магазина;

- за последващо развитие, изпълнение и реализиране на договора за покупко-продажба, който се сключва между администратора и клиентите чрез сайта на он-лайн магазина;

- за предоставяне на информация, пряко свързана със стоките, които клиентите заявяват;

- за получаване на рекламни съобщения за наши предложения/оферти/артикули отправени към клиентите;

- когато се използва ре-маркетинг през доверени сайтове, включително Facebook;

- когато“Е.МИРОЛИО“ ЕАД търси мнението на своите клиентите относно предлаганите стоки;

- когато се извършва статистически анализи и други анализи на услугите, които се предлагат чрез он-лайн магазина;

- за уведомяване за промени в Общите условия, политиката за поверителност или услугите ни.

6.8. Как се събират личните данни.

Клиентите/Потребителите предоставят своите лични данни доброволно, когато използват нашия сайт www.dika.com. Например, когато се изпраща запитване за определен артикул или услуга, или в процеса, при който се поръчват предлаганите от “Е.МИРОЛИО“ ЕАД стоки, чрез онлайн магазина на „DIKA”, и по-конкретно, когато клиентът/потребителят попълва личните си данни, което е условие за достъп до определени функции или услуга на платформата. Определените полета, които са посочени като задължителни за попълване са информацията, която администраторът се нуждае, за сключването на договор за покупко-продажба, за изпълнение на доставката на стоката и реализиране на правата на страните по договора.

С предоставянето на личните данни по предходната точка потребителят се съгласява да получава по e-mail си потвърждение на поръчка и информация за изпращане на поръчка по куриер. Личните данни на потребителя ще се използват единствено за целите на администрацията на конкретната поръчка.

При дадено съгласие за получаване на рекламни съобщения потребителят се съгласява да получава по e-mail текущи промоции, търговски предложения.

6.9. Срок на съхранение на личните данни

“Е.МИРОЛИО“ ЕАД, като администратор полага всички необходими действия по защитата и съхранението на личните данни за времето, в което личните данни се съхраняват, само доколкото и докато това е необходимо за съответната дейност, за която са предоставени, при спазване на изискванията и сроковете за това, предвидени в приложимите и действащи нормативни актове в Република България и ЕС, но не повече от законово определените срокове. След изтичането на срока за съхранение личните данни на клиента/потребителя се унищожават.

Данните, които са предоставени за маркетинговите цели се пазят докато потребителите уведомят, че не желаят повече да получават съответна информация от нас. След постигане на целите на обработката на данни, администраторът ги унищожава.

6.10. Достъп до предоставените от потребителите лични данни

“Е.МИРОЛИО“ ЕАД, като администратор на лични данни се задължава да не продава, предоставя, нито да споделя за маркетингови цели предоставените личните данни с трети лица. Достъп до тези данни ще имат само оправомощени лица

Информация за личните данни на своите клиенти „Е.МИРОЛИО“ ЕАД предава на трети лица – доставчици на услуги, подизпълнители и други свързани организации само и единствено за целите на извършването на действия по предоставянето на услуги на клиентите/потребителие, за които те са дали своето изрично съгласие.

Личните данни на потребителя до датата на унищожаване не се предоставят на трети лица без предварителното съгласие на потребителя, освен ако това се изисква от нормативен акт или при законно разпореждане на орган на публична власт. Независимо от това, когато се използват трети лица – доставчици на услуги, се разкрива само личната информация, която е необходима за предоставяне на услугата, за която те са предоставени от клиентите/потребителите. Третите лица – получатели, с които “Е.МИРОЛИО“ ЕАД работи, това са предимно доставчици на услуги, чрез които предоставя закупените от клиентите стоки. Същите ще използват предоставените им лични данни, за да предоставят информация и да изпълнят задълженията си, които възникват в тази връзка по договори с тях.

Предоставянето на лични данни на държавни институции може да се извърши само в предвидените от закона случаи и в обем, който не надвишава целите, за които са поискани.

Служителите на www.dika.bgгарантират и са длъжни да спазват поверителността на личните данни на потребителите.

6.11. Право на достъп, коригиране или заличаване до личните данни.

Клиентите/Потребителите имат право по всяко време да поискат:

1. Достъп до личните си данни, събрани в процеса на предоставяне и ползване на услугите, включително: потвърждение дали обработваме предоставените ни лични данни, какви категории са те, целите на това обработване и получателите, на които данните се разкриват.

2. Коригиране на личните данни, които клиентите/потребителите са предоставили, когато те са неточни.

3. Заличаване на личните данни, когато повече не са необходими за целите, за които са били събирани или обработвани по друг начин, и няма друго правно основание за обработването освен съгласието, върху което се основава обработването на личните данните, както и когато същите са били обработвани незаконосъобразно. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на даденото съгласие преди неговото оттегляне.

6.11. За извършване на гореизброените действия по предоставянето на достъп, коригиране и заличаване на личните данни е възможно единствено, когато потребителят поиска това чрез писмено заявление адресирано до Администратора, което следва да съдържа:

1. Име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице;

2. Описание на искането;

3. Предпочитана форма за предоставяне на информацията;

4. Подпис, дата на подаване на заявлението, адрес за кореспонденция и телефон за връзка;

5. Нотариално заверено пълномощно, когато се подава от упълномощено лице.

Заявлението се изпраща на адреса, на който се намира седалището на Администратора с препоръчана поща или куриер.

Администраторът ще уведоми за решението за извършване на поисканото действие или отказа за това до един месец от получаване на заявлението. Уведомлението за това ще бъде изпратено по пощата с обратна разписка или може да се получи лично срещу подпис.

6. 12. Право на възражение.

В предвидените от закона случаи всеки Клиент/Потребител има право да:

т. 1. подаде възражение пред Администратора срещу обработването на личните данни отнасящи се до него при наличие на законово основание за това. Когато възражението е основателно, личните данни на съответното лице от този момент не могат да бъдат повече обработвани;

т. 2. да възрази срещу обработването на личните данни за целите на директния маркетинг;

т. 3. да бъдат уведомени преди личните им данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от Ваше име за целите по предходната точка на този член, като Ви бъде предоставена възможност да възразите срещу такова разкриване или използване

т. 4. Всеки потребител може да направи оплакване за начина, по който се обработват личните му данни, като се свърже с нас на тел. 882 477802.

т. 5. При всички случаи, в които клиентът/потребителят смята, че неговите данни се обработват незаконосъобразно или отговорът не удовлетворява отправеното искането, клиентът/потребителят може да се обърне към компетентния орган за защита на лични данни – Комисията за защита на лични данни. Комисията за защита на лични данни е надзорният орган упражняващ законов контрол върху процеса по обработването на личните данни. Клиентът/Потребителят може да се обърне към Комисия за защита на личните данни по следния начин:

  • -Комисия за защита на личните данни: е-mail: kzld@cpdp.bg;
  • -адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2;
  • -Телефон- Деловодство: 02/91-53-525.

6.13. Всякакви въпроси свързани с тази политика може да изпращате на e-mail online.bulgaria@dika.com.

6.14. ПОЛИТИКА ОТНОСНО БИСКВИТКИТЕ

Бисквитки са малки файлове с текстово съдържание и уникален номер, които се съхраняват в директорията на браузъра на Клиента/Потребителя или мобилно устройство. Те се създават, когато използвате Вашия браузър и посетите уебсайт, който използва бисквитки. Бисквитките най-често се използват за запазване на информация, свързана с посещението или ползването от страна на Клиентите/Потребителите на Сайта, като например запомняне на предоставени данни, посещавани страници, предпочитания за персонализиране на Сайта и др.

Има два вида бисквитки – постоянни, функционални или необходими и временни (сесийни) бисквитки.

6.14.1. Сесийните бисквитки се съхраняват временно в устройството на Клиента/Потребителя, когато посещава Сайта, но се изтриват в момента, в който се затвори страницата.

6.14.2. Постоянните (необходими) бисквитки се съхраняват като файл на компютър или мобилно устройство на Клиента/Потребителя за по-дълъг период от време. Тези бисквитки са свързани с правилното функциониране на нашия Сайт. Те не могат да бъдат деактивирани без това да прекрати достъпа Ви до онлайн магазина. С изключение на бисквитките, необходими за функционирането на Сайта, съхраняваме бисквитки на устройството на Клиентите/Потребителите единствено с Вашето съгласие.

6.14.3. Ние използваме бисквитки и събираната от тях информация с цел оптимизация и осигуряване на пълно и качествено ползване на функционалностите на онлайн магазина, включително и за автентикация, повишаване на сигурността, разпознаване предпочитанията на Клиентите/Потребителите, анализ на данни, показване на персонализирано съдържание, поведенческа реклама, запазване на настройки, мониторинг, както и с цел задоволяване на възможно най-широк спектър от потребителски нужди и изисквания.

6.14.4. С посещението на Сайта, Клиентите/Потребителите се съгласяват, че Продавачът има правото да поставя бисквитки, както и да ползва информацията, генерирана от тези бисквитки, включително и да я предоставя на трети страни.

6.14.5. Клиентите/Потребителите могат да откажат съхраняването и/или достъпа на избраните от тях бисквитки като променят настройките на техните браузъри. Клиентите/Потребителите следва да са запознати, че при ограничаване на разрешените бисквитки, могат да бъдат лишени от възможността да използват в пълен обем всички функционалности на Сайта и онлайн магазина.Ограничаването на бисквитките може да се отрази на някои функционалности на Сайта и онлайн магазина.

6.14.6. С посещението на Сайта Клиентите/Потребителите се съгласяват, че някои видове бисквитки са строго задължителни за изправното функциониране на Сайта и онлайн магазина, както и за функционирането на услугите, които са активирали и нямат възможност да откажат тези бисквитки.

  • 6.14.7.Използване на бисквитки от трети страни

Продавачът не носи отговорност за съдържанието и използването на бисквитки, поставени на устройствата на Клиентите/Потребителите от трети страни, както и за промяна на вида и броя на тези бисквитки.

За да получите повече информация и при въпроси относно използваните бисквитки от трети страни, препоръчваме да отправите директни запитвания към съответните трети страни и да се запознаете с техните политики за бисквитки.

6.14.8. Информацията, събирана чрез бисквитки ще бъде ползвана само за целите, описани в настоящата Политика, както и в допустимите граници съгласно приложимото българско законодателство по отношение на защитата на личните данни.

7. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. При описание на Стоките в Електронният магазин се използват общоприетите думи и изрази и се предоставя информация основно относно вида на Стоката, нейното предназначение и характеристики.

7.2. Всички Стоки, включително тези в промоция и/или намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в Сайта.

7.3. Общите условия на „Е.Миролио“ ЕАД относно електронен магазин „Дика“ са задължителни за всички Потребители/Клиенти на Сайта.

7.4. Всяко използване на този Сайт означава, че Клиентът/Потребителят се е запознал внимателно с общите условия за използването му и се съгласява да ги спазва безусловно.

7.5. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от „Е.Миролио“ ЕАД по всяко време чрез публикуването им в сайта. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички Потребители и/или Клиенти.

7.6. „Е.Миролио“ ЕАД има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт. Възможно е те да имат обратно действие по отношение на вече потвърдени и/или доставени поръчки, ако закон предвижда това.

7.7. Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия за ползване на Сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или приложимостта на останалите разпоредби.

7.8. Чрез регистрацията на Поръчка в сайта, Клиентът/Потребителят се съгласява по телефона или и-мейл да получи съответната Стока или Услуга от Продавача срещу заплащане.

7.9. Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента/Потребителят и Продавача, се състои от настоящите общи условия и заявената и предоставена информация от Купувача в Сайта.

7.10. Клиентът/Потребителят има право само на една регистрация и да използва само един потребителски акаунт в сайта. Клиентът има право да се свързва с „Е.Миролио“ ЕАД на посочените адреси в раздел „контакти” на сайта или по телефон.

7.11. Клиентът/Потребителят няма право да използва акаунти на друг регистриран потребител или да предоставя на трети страни възможността да използва негов акаунт. Няма право злонамерено да създава допълнителни регистрационни акаунти с цел да злоупотребява с функционалността на Сайта или с други Клиенти/Потребители, или да се опитва да се представи за друг Клиент/Потребител.

7.12. Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка на контактите в Раздел 10 от настоящите Общи условия или на посочените на сайта адреси в раздел „Контакти”.

7.13. „Е.Миролио“ ЕАД може да публикува в страницата на он-лайн магазина „Дика“ рекламна или промоционална информация за Стоките и/или Услугите и/или за предлаганите от него или от неговите партньори промоции, за определен период от време, както и информация за стоковите наличности в съответствие с изискванията на приложимото законодателство.

7.14. Всички цени на Стоките и/или Услугите на сайта са крайни, обявени са в български лева (BGN) с всички изисквани по закон данъци или такси.

7.15. В случай на онлайн плащания или плащания в банка, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от Банката, издала картата на клиента, в случаите в които валутата е различна от BGN. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на Клиента/Продавача.

7.16. Продавачът има право да използва подизпълнители за изпълнението на Услугите, предлагани в Сайта без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Купувача за това.

7.17.Продавачът гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия и действащото законодателство.

7.18. Всички авторски права и права на интелектуална собственост върху сайта, изображенията,, дизайна, наименованията, търговските марки и други принадлежат на „Е.Миролио“ ЕАД. С достъпа до и/или с използването на сайта Потребителят/Клиентът и всеки посетител на Сайта не получава никакво съгласие или разрешение да ползва авторските права и правата на интелектуална собственост на „Е.Миролио“ ЕАД.

7.19. С ползването на сайта, Потребителят/Клиентът и всеки посетител на Сайта не получава правото да копира, взаимства или по друг начин използва изображения, търговски наименования или марки, дори ако използването е за лични цели.

8. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА /ФОРСМАЖОР/

8.1. Страните се освобождават от изпълнение на договорните си задължения в случай на форс-мажор по чл. 306, ал. 2 ТЗ .

8.2. При условие, че форсмажорът продължи повече от 14 (четиринадесет) работни дни всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетение за вреди.

8.3. Изпълнението на задължение на Продавача за доставяне на стока, за получаване на върната стока или за връщане на суми на купувача по банкова сметка ще се счита засегнато от непреодолима сила, когато за превозвача на стоката /вкл. при предаване на куриер/ или за оператора на платежната система за извършване на плащане, е налице форсмажор. Същото правило се прилага и за купувача, когато изпълнението от страна на лицето, което извършва предаването или приемането на стоката за връщане, или за оператора на платежната система, чрез която се извършва плащането на цената, е засегнато от действието на непреодолима сила.

9. ДРУГИ УСЛОВИЯ

9.1. Приложимо към договора между „Е.Миролио“ ЕАД и клиента е българското право.

9.2. Езикът на договора е българският.

9.3. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. Съгласно Директива 2013/11/ЕС, Потребителят има възможност за разрешаване на потребителски спорове с процедура „Алтернативно решаване на спорове“ на територията на Европейски съюз. При възникване на спор относно покупка направена онлайн, може да подете искане на следния Уеб адрес за извънсъдебно уреждане на спора.

9.4. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.

10. Данни за кореспонденция

10.1. Потребителят/Клиентът може да се обърне към Продачава на следните адреси за кореспонденция:

Email: online.bulgaria@dika.com

Тел.: 00359 882 477 802

Адрес: София, жк Манастирски Ливади, ул.Спас Соколов, №7

Уеб сайт: https://www.dika.bg

Попълване на Форма на запитване през Уеб сайта.

pictograms