ОБЩИ УСЛОВИЯ

за издаването, валидността, използването, приемането и плащането с ваучер за конкретна цел

Използвани думи, термини и съкращения

По смисъла на тези общи условия, следните думи, термини и съкращения имат следното значение:

Ваучер – инструмент с определен срок на валидност, издаден от „Е. Миролио“ ЕАД на хартиен носител, с прикрепен фискален/системен бон, с който може да се осъществява пълно или частично заплащане на стока с търговска марка DIKA® от търговски обекти, регистрирани на „Е. Миролио“ ЕАД. Ваучерът по тези общи условия е ваучер за конкретна цел по смисъла на §1, т. 89 ДР ЗДДС

DIKA® - търговска марка за стока и услуги, регистрирана на името на „Е.Миролио“ ЕАД

Е.Миролио“ ЕАД е търговското дружество „Е.Миролио“ ЕАД с ЕИК 119603547

ИАСУТД - интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност, регистрирана на „Е.Миролио“ ЕАД.

Потребител - пълнолетно физическо лице, което предоставя ваучера като заплащане или част от заплащане на стока с търговска марка DIKA®.

Приносител - държател/притежател на ваучер, издаден от „Е.Миролио“ ЕАД

Системен бон - касова бележка, издадена от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност, регистрирана на „Е.Миролио“ ЕАД

Стойност - сумата в лева, посочена във фискалния/системния бон, прикрепен към ваучера

Стока – вещ с търговската марка DIKA®, предназначена за свободна продажба в търговските обекти, регистрирани на „Е.Миролио“ ЕАД.

Търговски обект - място на територията на Република България за осъществяване на търговска дейност по продажба на стока с марката DIKA®.

Търговски помощник – лице с месторабота в конкретен търговски обект, което по силата на договор с „Е.Миролио“ ЕАД има право да извършва търговски сделки по продажба на стока в търговския обект

Услуга – всяко действие, предназначено за свободно предлагане в търговски обект, което има стойност и е различно от стока, от парите в обращение, от чуждестранната валута, от издаването, ползването и валидността на ваучера.

Фискален бон - фискална касова бележка, издадена от фискално устройство, регистрирано на „Е.Миролио“ ЕАД

ФУ - фискално устройство регистрирано на „Е.Миролио“ ЕАД

I. Общи положения

1. Настоящите общи условия представляват споразумение между „Е.Миролио“ ЕАД и потребителите, във връзка с правото на потребителя да използва валиден ваучер, издаден от „Е.Миролио“ ЕАД, в търговски обекти, регистрирани на името на „Е.Миролио“ ЕАД.

2. Със закупуване на ваучер, потребителят приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

3. По смисъла на тези Общи условия, валиден ваучер е ваучерът:

1. който е означен като ваучер и е предназначен за плащане на стока с търговската марка DIKA® в търговски обекти, регистрирани на „Е.Миролио“ ЕАД

2. който е издаден от „Е.Миролио“ ЕАД

3. който е с ненарушена цялост

4. който е с четлив текст

5. към който е прикрепен четлив фискален/системен бон, издаден от ФУ/ИАСУТД, регистрирано на „Е.Миролио“ ЕАД

6. за който към датата на представяне в търговския обект не са изтекли 3 /три/ месеца от датата, отбелязана като дата на издаване на фискалния/системния бон, издаден от ФУ/ИАСУТД, регистрирано на „Е.Миролио“ ЕАД

4. „Е.Миролио“ ЕАД си запазва правото да изменя, допълва, променя, отменя или прекратява общите условия и стоката, до които същите се отнасят, при спазване на изискванията на приложимото законодателство. Актуалните общи условия ще бъдат публикувани на сайта: http://www.dika.bg.

II. Ваучер-стойност, валидност, притежание, титулярство, същност.

1. Ваучерите се издават за сума от 1 до 100 лева, съгласно заявлението на клиента. Няма ограничение в броя и/или стойността на ваучерите до размера на максималната сума по предходното изречение, които могат да бъдат закупени от един клиент.

2. Ваучерите се издават с поредни номера.

3. Валидността на всеки ваучер е 3 /три/ месеца от датата, отбелязана като дата на издаване на фискалния/системния бон, издаден от ФУ/ИАСУТД, регистрирано на „Е.Миролио“ ЕАД.

4. Валидността на ваучера не може да се променя.

5. Ваучерът не е ценна книга, а инструмент, който се приема срещу заплащане на стоки /§1, т. 88 ДР ЗДДС/ . Той не може да се заменя срещу пари, парични знаци или ценни книги, да служи като обезпечение или да се предоставя като гаранция. Поради това, в случай че стойността на ваучера е по-висока от стойността на стока, избрана от приносителя, разликата в сумите не подлежи на връщане, а за тази разлика приносителят на ваучера може да избере друга стока.

6. За титуляр на ваучера и на произтичащите от него права се счита приносителят на ваучера.

7. Ваучерът не може да принадлежи на повече от едно лице.

8. Физически носител /хартиен документ/, означен като „Ваучер“, но без прикрепен фискален/системен бон, издаден от ФУ/ИАСУТД, регистрирано на „Е.Миролио“ ЕАД, както и фискален/системен бон, издаден от ФУ/ИАСУТД, регистрирано на „Е.Миролио“ ЕАД, без физически носител /хартиен документ/, означен като „ваучер“, не представлява ваучер по смисъла на тези общи условия.

9. Търговските помощници, търговските пълномощници, персоналът, който отговаря за извършването на продажби на стока или услуги в търговския обект, имат право да преглеждат, проверяват, приемат, отказват приемането на ваучери като заплащане, изцяло или частично, до размера на посочената във ваучера стойност, когато представеният ваучер не е валиден.

III. Издаване и използване на ваучера

1. Ваучерът се придобива срещу заплащане в брой и/или с дебитна/кредитна карта на ПОС терминал в търговски обекти, регистрирани на територията на Република България на името на „Е.Миролио“ ЕАД.

2. Ваучерът не гарантира наличието на стока, модели, наличност и/или размери на конкретен вид стока с търговската марка DIKA®.

3. Срещу платената в брой и/или с дебитна/кредитна карта на ПОС терминал сума за ваучера, „Е.Миролио“ ЕАД издава фискален/системен бон от ФУ/ИАСУТД, който се закрепва за носителя /хартиения документ/, означен като ваучер.

4. При разминаване между сумата, посочена в документа, означен като ваучер и в прикрепения към него фискален/системен бон, за валидна се смята сумата, посочена във фискалния/системния бон.

5. С оглед предназначението му да се ползва за плащане изцяло или частично на стойността на стока с търговската марка DIKA®, ваучерът трябва да се предостави в съответния търговски обект, в който се извършва покупката на стоката .

6. Ваучерът може да бъде използван еднократно до изтичането на валидността му.

7. Не се допуска използване на ваучера за получаване от приносителя на сумата, платена за придобиване на ваучера съгласно прикрепения към него фискален/системен бон, издаден от ФУ/ИАСУТД, регистрирано на „Е.Миролио“ ЕАД.

8. При използване на ваучера за плащане изцяло или частично при придобиване на стока ваучерът се предава на търговския помощник, извършил продажбата на стоката. Копие от ваучера не се издава и не се предоставя на лицето, което го е използвало за плащане.

9. Ваучерът не може да бъде използван за закупуване на стока с търговската марка DIKA® с договор от разстояние, при дистанционна продажба или транзитна продажба, вкл. за продажба по/чрез електронна съобщителна мрежа, вкл. интернет, включително

10. Ваучерът не може да бъде използван за закупуване на стока извън търговските обекти, регистрирани на „Е.Миролио“ ЕАД.

11. Ваучерът се приема за цялата стойност, посочена в прикрепения към него фискален/системен бон, за пълното или частично плащане на стойността на избраната от приносителя стока.

12. Ваучерът може да се използва за придобиване на повече от една стока с търговската марка DIKA®.

13. Ако стойността на стоката не се покрива напълно от ваучера, разликата се доплаща от приносителя /потребителя/.

14. За стоката, придобита срещу приет ваучер се прилагат същите условия за отговорност за недостатъци, рекламации, замяна и връщане като за всеки друг артикул, който се продава в магазина.

15. Когато покупката е на стойност по-ниска от стойността на ваучера, разликата не се възстановява в брой. За разликата потребителят има право да избере една или повече стоки с търговската марка DIKA®, която/които да плати с остатъка от стойността на ваучера. За плащането /доплащането се прилагат правилата на тези общи условия.

IV. Политика за поверителност

1. При издаването и/или използването на ваучера не се предоставят, обработват или съхраняват лични данни на лицето, закупило или използвало ваучера. Независимо от това, „Е.Миролио“ ЕАД носи отговорност за администрирането, обработката, съхраняването и използването на всички предоставени от потребителите лични данни, когато такива се събират по силата на нормативен или административен акт.

2. Лични данни, които „Е.Миролио“ ЕАДполучава, ще бъдат използвани единствено за целите на обслужването на ваучерите. „Е.Миролио“ ЕАДгарантира, че тези данни няма да бъдат предоставени или използвани от трети лица за цели различни от горепосочените.

V. Авторски права. Права на интелектуална собственост

1. Дизайнът, съчетанията от цветове, текстовете и изображенията, използвани върху ваучерите, са обект на авторско право на „Е.Миролио“ ЕАД.

2. Използваната върху ваучера търговска марка DIKA® е собственост на „Е.Миролио“ ЕАД. С придобиването на ваучера, „Е.Миролио“ ЕАД не отстъпва и не предоставя на приносителя никакви права за използване на марката, нито на отделни нейни части или елементи.

3. Приносителят на ваучера не може да използва с търговската марка DIKA® за публично излагане или представяне.

VI. Ограничаване на отговорността

1. „Е.Миролио“ ЕАД не носи отговорност за ваучер, който след закупуването му е бил загубен, откраднат и/или повреден. Същото се отнася и за фискалния/системния бон, издаден при закупуването на ваучера и явяващ се неразделна негова част.

2. „Е.Миролио“ ЕАД не подменя изгубени, откраднати или повредени ваучери.

3. „Е.Миролио“ ЕАД не проверява добросъвестното придобиване на ваучера и легитимацията на неговия приносител, освен ако такова изискване не следва от закон.

4. Закупен ваучер не може да се връща.

VII. Контакт и обслужване на клиенти

____________________________________________

____________________________________________

VIII. СПОРОВЕ И НАЧИНИ ЗА РАЗРЕШАВАНЕТО ИМ

1. Всички имуществени спорове, свързани с договори, сключени в съответствие с тези общи условия /вкл. действие, изпълнение, прекратяване, тълкуване и др./ ще се отнасят за разрешаване пред Софийския районен съд

Информация за търговеца

Тези общи условия са приети и обвързват търговеца “Е.МИРОЛИО“ ЕАД, ЕИК 119603547, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, 8800, Индустриална зона, тел: 02/4521752, адрес ел. поща:Nora.Evtimova@emiroglio.com, законен представител Гаетано Римини.

Връзка с Комисията за защита на потребителите https://kzp.bg

Алтернативно решаване на спорове -Обща помирителна комисия при КЗП

Електронна форма за подаване на жалба/сигнал до КЗП https://kzp.bg/elektronna-forma-za-podavane-na-zhalba-signal

pictograms