ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМА ЗА ЛОЯЛНИ КЛИЕНТИ НА СТОКИ С МАРКАТА DiKa™

Настоящите общи условия („Общите условия”) уреждат отношенията между „Е.МИРОЛИО“ ЕАД и потребителите при:

-участието им в програмата за лоялни клиенти на стоки с марката DiKa™ (по-долу наричана “Програмата”),

- издаването на клиентска карта за участие в Програмата,

- упражняването на правата на притежателя на клиентска карта

- свързани въпроси с Програмата.

С даване на съгласие и регистрацията за участие в Програмата, Потребителят потвърждава, че е прочел, разбрал и се съгласява с Общите условия. След регистрация за участие в Програмата, по-долу в тези Общи условия, Потребителят ще се нарича участник.

 • 1.Обхват
 • 1.1.Програмата се отнася до покупка на стоки с марката DiKa™ и стоки, продавани във физическите магазини на „Е.МИРОЛИО“ ЕАД с наименованието DiKa на територията на Република България както и ползването на отстъпки при последващи покупки по начина, в сроковете и при останалите уговорки, направени по-долу.
 • 1.2.Програмата не се отнася и не се прилага за стоки, произвеждани или търгувани от „Е.МИРОЛИО“ ЕАД извън обектите по т. 1.1. С цел избягване на всякакво съмнение, програмата не се отнася за стоки с марките EMIROGLIO, MIRОGLIO, EM, FEM, както и всички други търговски марки, притежавани от „Е.МИРОЛИО“ ЕАД или дружества от групата, освен ако същите не се предлагат за продажба в обектите по т. 1.1.
 • 2.УЧАСТНИК В ПРОГРАМАТА. КЛИЕНТСКА КАРТА
 • 2.1.Участник в Програмата може да бъде всяко пълнолетно и дееспособно физическо лице, което има постоянен адрес в Република България.
 • 2.2.Участието в програмата е доброволно.
 • 2.3.Прекратяването на участието в програмата може да бъде извършено по всяко време от участника по предвидения в т. 4.2 начин.
 • 2.4.Участието в програмата се удостоверява с клиентска карта със съдържание, дизайн и функционалности, определени от „Е.МИРОЛИО“ ЕАД.
 • 2.5.Потребителят може да се регистрира за участие в Програмата с попълването на формуляр за участие във физическите магазиниDiKa.
 • 2.6.Клиентската карта се издава на името на участника и за негово лично ползване. Тя може да се използва само на устройствата за продажба на стоки с търговска марка DiKa™ на „Е.МИРОЛИО“ ЕАД.
 • 2.7.На един участник се издава само една клиентска карта. При изгубване, унищожаване, повреждане или друго въздействие върху картата, което прави използването и невъзможно, липсващата /нефункциониращата/ карта се изважда от употреба и се заменя с нова. На участника с нефункционираща карта се издава нова карта с нов клиентски номер. В случай че клиентска карта е изгубена, унищожена, повредена или върху нея е било приложено друго въздействие, което прави използването невъзможно, в рамките на 1 (една) година от последното издаване на клиентската карта, участникът дължи такса за издаване на новата клиентска карта със в размер на 5 (пет) лв. Натрупаните точки до момента се прехвърлят към новата карта. Ако срокът от първата регистрация е повече от 1 година, то се издава нова карта с нов клиентски номер, натрупаните точки не се прехвърлят и не се заплаща такса от 5(пет) лв.
 • 2.8.Клиентската карта не е ценна книга, не представлява удостоверителен документ и не се допуска разпореждане с правата по картата. Идентификацията на приносителя на клиентската карта може да се извършва чрез представяне на документ за самоличност за преглед от служителите на „Е.МИРОЛИО“ ЕАД, работещи във физическите магазини DiKa. „Е.МИРОЛИО“ ЕАД не събира данни от предоставените за преглед лични документи, нито копия на хартиен или електронен носител. Документът за самоличност единствено се преглежда от служителя на „Е.МИРОЛИО“ ЕАД с цел идентификация на Потребителя, притежател на дадената клиентска карта.
 • 2.9.Клиентската карта не е платежен документ, нито инструмент за спестяване на суми, нито документ, позволяващ изплащане на наличните суми/точки за отстъпки в брой на участника.
 • 2.10.Всяка клиентска карта като самостоятелна вещ е собственост на „Е.МИРОЛИО“ ЕАД и остава такава собственост до прекратяване на участието на Потребителя в програмата.
 • 2.11.Клиентската карта може да се ползва от участника, на който е издадена. Не се допуска преотстъпване на картата на трето лице и/или прехвърляне на правата по картата на третото лице.
 • 2.12.Потребителят, който желае да участва в Програмата се регистрира чрез попълване на формуляр, който може да бъде получен във всеки физически магазин на „Е.МИРОЛИО“ ЕАДс наименованието DiKa.
 • 2.13.При попълването на неверни данни, данни на друго лице, или грешни данни „Е.МИРОЛИО“ ЕАД, си запазва правото да анулира картата, както и всички права, които тя дава в това число и натрупаните точки.
 • 2.14.За първото издаване на клиентска карта не се сбират никакви суми и такси.
 • 2.15.За нуждите на регистрацията и участието в Програмата се изисква предоставяне на лични данни в минимално необходимия за целите на участието обем. При обработването и съхранението на личните данни „Е.МИРОЛИО“ ЕАД спазва всички правила за защита на личните данни съгласно обявената по-долу политика за личните данни.
 • 2.16.Всеки участник в Програмата има право да използва клиентската си карта във всички физически магазини на „Е.МИРОЛИО“ ЕАД с наименованието DiKaв България.

3. КЛИЕНТСКИ ТОЧКИ. ОТСТЪПКИ.

 • 3.1.За всяка покупка на стоки в магазините на „Е.МИРОЛИО“ ЕАД с наименованието DiKa в България, Участникът получава клиентски точки, както е посочено по-долу в т. 3.5 от настоящите Общи условия. С тези точки участникът има право да ползва отстъпки от следващи покупки на стоки в магазините на „Е.МИРОЛИО“ ЕАД с наименованието DiKa в България в периода на валидност на отстъпката.
 • 3.2.Периодът за валидност на отстъпката под формата на точки, която участникът може да ползва при следваща покупка, е 1 година от датата на извършване на дадената покупка, за която е натрупана съответната отстъпка под формата на точки. В този период участникът има право да ползва натрупаната отстъпка изцяло или частично. При частично използване на натрупаната отстъпка, неизползваният остатък може да се ползва в оставащия срок от валидността на отстъпката. С изтичането на 1 година от дадената покупка и неизползване на отстъпката от нея при следваща покупка, системата автоматично заличава неползваната отстъпка на първия ден след изтичането на едногодишния период. /пример: на 01.02.2024 г. участникът извършва покупка. Отстъпката от тази покупка участникът може да се използва при следваща покупка, ако тя се извърши до 23,59 ч. на 01.02.2025 г. От 00.00 ч. на 02.02.2023 г. участникът не може да използва отстъпката при следваща покупка./
 • 3.3.При връщане на стока поради отказ от участника от договора в срока по чл. 50 от Закона за защита на потребителите, цената на която е платена чрез използване на натрупана отстъпка по Програмата, на участника не се възстановява използваната отстъпка под формата на точки по Програмата.
 • 3.4.Едногодишният период, в който участникът има право да ползва отстъпката съгласно т. 3.2. не може да бъде продължаван, включително и при обективна невъзможност за ползване на отстъпката, настъпила преди изтичане, но приключила след изтичането на едногодишния период.
 • 3.5.От стойността на всяка покупка по т. 3.1., участникът в програмата получава точки за отстъпка. Точките за отстъпка са в размер на 5 на сто от стойността на всяка покупка /пример: участникът извършва покупка в размер на 100 лева. От тази покупка той получава право на отстъпка от следваща покупка в размер на 5 лева/. Точките за отстъпката се закръглят. /пример: при покупка на стойност 99,95лв, участникът получава 5т. отстъпка, а при покупка на стойност 125,95лв = 6т. отстъпка/
 • 3.6.Правото да иска ползването на отстъпка принадлежи на участника. Точките за отстъпка от отделните покупки могат да се събират и да се ползват наведнъж при някоя от следващите покупки /пример: участникът извършва 5 покупки за по 100 лева в рамките на 6 месеца. Точките за отстъпка от всичките 5 покупки са общо за 25 лева (по 5 % от всяка покупка или 5 % х 500 лв. = 25 лв.) За шестата покупка, участникът може да ползва отстъпка от 25 лева./
 • 3.7.Цената на дадена покупка не може да бъде платена изцяло от участник с натрупана отстъпка по Програмата. /пример: при покупка на стойност 100 лв., участникът има право да използва отстъпка на максимална стойност 99 лв./

3.8 Освен правото на отстъпка спрямо натрупаните клиентски точки, Потребителят получава право на еднократна отстъпка в размер на 10 % от стойността на покупката, валидна за период от една седмица преди рождената дата на участника и на рождената дата (по-долу „Отстъпка за рожден ден“). Отстъпката за рожден ден се начислява автоматично и еднокартно при извършване на покупка от Потребител във физическите магазини. Отстъпката за рожден ден може да се комбинира с всякакви други актуални намаления, отстъпки и промоции като се добави като допълнителен процент отстъпка. Отстъпката за рожден ден се прилага в случай, че клиентът изрично е посочил във формуляра за лоялна програма рождената си дата.

3.9. При покупка на подаръчен ваучер точките от стойността на ваучера се получават от участника, закупил ваучера. При употреба на подаръчния ваучер на участника, употребил ваучера, се начисляват точки по програмата единствено при покупка на стойност по-висока от подаръчния ваучер за разликата от стойността на покупката и стойността на подаръчния ваучер.

3.10. Когато участник извършва покупка, чиято цена заплаща с натрупани точки по програмата, на участника не се начисляват допълнителни точки за стойността на използвани точки, т.е. при използване на точки за покупки, участникът получава нови точки по програмата единствено за платената в пари цена от покупката.

4. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМАТА. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОГРАМАТА. УВЕДОМЯВАНЕ.

 • 4.1.„Е.МИРОЛИО“ ЕАД има право едностранно да прекрати участието на в Програмата при:
 • 4.1.1.Констатиране, че участникът не е пълнолетен или дееспособен;
 • 4.1.2.Предоставяне на неверни данни при регистрация за участие в програмата;
 • 4.1.3.Предоставяне на клиентска карта за ползване на трето лице;
 • 4.1.4.Наличието на други основания, произтичащи от нормативен акт, акт на администрацията, акт на съда и други актове, уреждащи задължение за прекратяване на участието;
 • 4.1.5.Е.МИРОЛИО“ ЕАД има право едностранно да прекрати програмата като уведоми поне 3 месеца предварително участника и му предостави възможност за използване на всички валидни натрупани клиентски точки в рамките на предизвестието.
 • 4.2.Участникът може да прекрати участието си в програмата като попълни, подпише и изпрати Формуляр за отказ от участие в програмата на online.bulgaria@dika.com или изпрати съобщение в свободен текст относно желанието да прекрати участието си в програмата на посочената електронна поща. Ако участникът заяви повторно участие в програмата в рамките на 1 /една/ година от прекратяването на участието си, Участникът дължи такса в размер на 5 /пет/ лева за повторното издаване на клиентска карта.
 • 4.3.„Е.МИРОЛИО“ ЕАД, има право едностранно да променя настоящите Общи условия, както и изискванията за издаване и ползване на клиентските карти, в т.ч., размера на отстъпката след промяна на общите условия и др. като предварително и в подходящ срок уведоми участниците за промяната по начина, по който е обявило тези Общи условия.
 • 4.4.Промяната на общите условия действа само занапред.
 • 4.5.Всяка промяна на Общите условия ще бъде довеждана до знанието на участниците чрез Уеб сайта https://www.dika.bg .
 • 4.6.Участниците в Програмата, които са дали съгласие да получават електронни съобщения на електронна поща, се уведомяват за промяната на общите условия на посочената електронна поща. Участниците в Програмата, които са дали съгласие да получават електронни съобщения по друг информационен канал /вкл. текстови съобщения до конкретен телефонен номер /sms/, се уведомяват за промяната на Общите условия по посочения канал за получаване на електронни съобщения.
 • 4.7.За извършване на съобщения по т. 4.6. „Е.МИРОЛИО“ ЕАД може да натоварва трети лица, които от негово име да извършат уведомяването съобразно правилата, посочени по-горе.
 • 4.8.С приемането на тези Общи условия участникът в програмата декларира, че съобщенията по т. 4.6., изпратени от „Е.МИРОЛИО“ ЕАД или от негово име от изрично натоварено за това лице, ще имат характера на електронни изявления по смисъла на чл. 3 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.
 • 4.9.С приемането на тези Общи условия участникът се съгласява и дава право на „Е.МИРОЛИО“ ЕАД да предоставя на трети лица информация, която може да се третира като лични данни, единствено за нуждите на извършване на съобщаването по т. 4.6.
 • 4.10.„Е.МИРОЛИО“ ЕАД не носи отговорност за доставянето на съобщение по т. 4.6. по причина, която се дължи на доставчика на съответната съобщителна услуга или на друга причина, която стои извън контрола на „Е.МИРОЛИО“ ЕАД, вкл. проблеми със съобщителната мрежа, с инфраструктурата , захранването, предаването, обработването, превода на съответен цифров език, четливостта, четимостта, дигитализацията, шрифта, или квалифицирането на съобщението като нежелана поща /вкл. spam/. С приемането на тези общи условия, участникът декларира и се съгласява, че съобщенията по тази точка 4 не са непоискани търговски съобщения по смисъла на чл. 6 от Закона за електронната търговия и подзаконовите актове по приемането му.

 • 5.ЛИЧНИ ДАННИ.
 • 5.1.Участниците в Програма с приемането на Общите условия се съгласяват, че „Е.МИРОЛИО“ ЕАД и неговите служители, в зависимост от своите задължения, имат достъп до част или цялата информация попълнена при регистрацията в Програмата или предоставена впоследствие. „Е.МИРОЛИО“ ЕАД е администратор на лични данни, който поема задължението да събира и обработва личните данни, предоставени от участниците, единствено по повод и във връзка с ПРОГРАМА ЗА ЛОЯЛНИ КЛИЕНТИ НА СТОКИ С МАРКАТА DiKa™ и в пълно съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.
 • 5.2.С попълване на формуляра за регистрация в Програмата участникът дава съгласието си Администраторът да събира и обработва следните лични данни: две имена, имейл, телефон и година на раждане . Предоставянето на личните данни по последното изречение е задължително условие за участие в програмата. Участникът може да предоставя по свое желание и допълнителна информация, която не е задължителна за участие в Програмата, като данни за размер в DiKa, рождена дата, адрес и др. спрямо съдържанието на формуляра за регистрация. В случай че Участникът не предостави информация относно рождената си дата, Участникът няма право на Отстъпка за рожден ден по т. 3.8 по-горе в настоящите Условия. Участникът отговаря за верността на предоставените данни.
 • 5.3.Основанието за събиране и обработване на личните данни на участниците в Програмата е член 6, ал. 1, б. „а“, а именно съгласие на участника за участие в програмата, което може да бъде оттеглено по всяко време. С приемането на Общите условия, участникът дава съгласие „Е.МИРОЛИО“ ЕАД да обработва предоставените при регистрацията в Програмата или впоследствие лични данни, за следните цели: техническо управление на Програмата и нейната база данни; установяване на контакт с участниците; измерване на ефективността на услугите; рекламни кампании, маркетингови и пазарни проучвания, ценова политика; изпращане на рекламни предложения и материали, информация за продукти на „Е.МИРОЛИО“ ЕАД, за продукти и друга подобна информация по поща и/или SMS и/или имейл. С приемането на Общите условия участникът се съгласява, че във връзка с обработването на личните му данни за посочените цели, „Е.МИРОЛИО“ ЕАД може да предоставя тези данни и на трети лица, с които „Е.МИРОЛИО“ ЕАД си сътрудничи, работи или има други отношения във връзка с дейността си.
  • 5.4.На нашия сайт https://www.dika.bg/bg/privacy.html е публикувана Политика за поверителност. В нея е описано подробно какви видове лични данни пази, с каква цел, за какъв период, по какъв начин се обработват, както и пълна информация за правата на участниците при събирането, съхранението и обработката на лични данни.
 • 6. ДРУГИ УСЛОВИЯ
 • 6.1.Към настоящите Общи условия е приложимо българското право.
 • 6.2.ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЪРГОВЕЦА
 • Тези Oбщи условия са приети и обвързват търговеца “Е.МИРОЛИО“ ЕАД ЕИК 119603547, седалище и адрес на управление: гр. Сливен, 8800, Индустриална зона, тел: 02/4521752, ел. поща: online.bulgaria@dika.com

  Връзка с Комисията за защита на потребителите https://kzp.bg

  Алтернативно решаване на спорове -Обща помирителна комисия при КЗП

  Електронна форма за подаване на жалба/сигнал до КЗПhttps://kzp.bg/elektronna-forma-za-podavane-na-zhalba-signal

  Връзка с Комисия за защита на личните данни: https://www.cpdp.bg

  pictograms